Cwrs TUAAU

TYSTYSGRIF UWCHRADDEDIG ADDYSGU MEWN ADDYSG UWCH

Cwrs Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio'n agos gyda phump o brifysgolion Cymru er mwyn darparu'r Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU) trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Cymhwyster yw hwn ar gyfer pob aelod o staff, boed yn staff newydd neu'n brofiadol, sy'n addysgu neu sydd yn dymuno addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n cadarnhau fod ganddynt y cymhwyster angenrheidiol i fod yn addysgwyr yn y sector addysg uwch.  

Mae’r cynllun yn dechrau gyda chwrs cynefino preswyl, sy’n cael ei gynnal dros gyfnod o ddeuddydd, sy’n cynnwys cyfres o weithdai rhagarweiniol. Wedi hynny, bydd gofyn mynychu nifer penodedig o weithdai yn ystod y cymhwyster ac adeiladu portffolio yn adfyfyrio ar eu sgiliau addysgu.

Y prifysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda’r Coleg er mwyn darparu’r cynllun hwn yw:

  • Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
  • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Darperir y TUAAU fel cymhwyster ym mhob un o’r prifysgolion hyn ar ffurf ychydig yn wahanol. Fodd bynnag, mae modd gwneud y TUAAU yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg trwy fynychu’r cyrsiau cynefino a’r gweithdai hyfforddi a ddarperir ar y cyd rhwng y Coleg a’r sefydliadau lleol. Dylai’r sawl sy’n dymuno dilyn y TUAAU gysylltu gydag adran datblygu staff eu sefydliad lleol.

Mae'r Coleg hefyd yn gweithio gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant er mwyn cynnig y TUAAU i hyfforddeion o Brifysgol De Cymru. Dylai'r sawl sy'n dymuno dilyn y llwybr hwnnw gysylltu yn y lle cyntaf gyda'r Coleg.

Cwrs TUAAU

10-11 Ionawr 2019

Cwrs Cynefino Ionawr 2019

Cynhelir Cwrs Cynefino preswyl nesaf y TUAAU yn Llanbedr Pont Steffan ar 10-11 Ionawr 2019. Bydd y ddau ddiwrnod hyn yn cyflwyno trwy'r Gymraeg yr hyn a ddarperir yn ystod diwrnodau cynefino prifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor, De Dymru, Met Caerdydd a'r Drindod Dewi Sant yn Saesneg a mynychir y cwrs gan hyfforddeion o'r 6 SAU. Ceir copi o'r ffurflen gofrestru a’r rhaglen gwrs fanwl isod, a’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru fydd 7 Rhagfyr 2018.

Bydd angen i bawb sy'n dod i'r cwrs hefyd fynychu awr neu ddwy ychwanegol am drefniadau'r sefydliad cartref unigol. Am ragor o wybodaeth am ddarpariaethau'r TUAAU yn eich sefydliad chi, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Staff lleol.