Gruffydd Jones

Prifysgol Aberystwyth: Amgylchedd ac Amaeth

Gruffydd Jones

Prifysgol Aberystwyth: Amgylchedd ac Amaeth

Achosa’r planhigyn ymledol Rhododendron ponticum ddifrod sylweddol i gynefinoedd brodorol Cymru, gan arwain at golled bioamrywiol ac economaidd. Amcan y prosiect hwn yw cynyddu ein dealltwriaeth o’r mecanweithiau y tu ôl i ymlediad  rhywogaethau estron fel Rhododendron, gan ganolbwyntio’n benodol ar newidiadau i’r pridd. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i wasanaethau ecosystem hollbwysig fel cylchredu carbon a maetholion, sydd yn dylanwadu ar dwf planhigion eraill. Yn ogystal, edrychir ar bwysigrwydd newidiadau i briodweddau cemegol y pridd o ran ymlediad planhigion estron, e.e. trwy gyflwyno cyfansoddion organig bioactif sydd â swyddogaethau amrywiol, gan gynnwys dylanwadu ar gymuned ficrobaidd y pridd, signalu rhwng planhigion, ac o bosib, amharu ar dwf rhywogaethau cynhenid drwy weithredu fel chwynladdwyr naturiol. Hefyd, edrychir ar ddyfodol safleoedd sydd wedi eu clirio o R. ponticum, gan edrych ar adferiad y pridd a’r llystyfiant cynhenid.

Y gobaith yw y bydd cynyddu ein dealltwriaeth o’r effeithiau hyn yn arwain at ddatblygu dulliau mwy effeithiol o reoli rhywogaethau ymledol fel R. ponticum, ac atal ei aildyfiant ar ôl trin safleoedd.

Dyddiad Cychwyn: Medi 2016

Mae Gruffydd wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.