Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg

Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i fynychu’r digwyddiad, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Rhaglen - 21 Mehefin 2018

 

09:30 – Cyrraedd a choffi

10:00 – Sesiwn Papurau Ymchwil 1

  • Cai Ladd, Prifysgol Abertawe: ‘Adnabod y prosesau sy’n rheoli ehangiad ac erydiad hirdymor morfeydd heli Prydain Fawr’
  • Laura Beth Davies, Prifysgol Caerdydd: ‘Cyflogadwyedd, cyfrifoldeb, cael digon o’r Gymraeg? Cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio trwy’r Gymraeg mewn Addysg Bellach’

11:00 – Coffi

11:30 - Sesiwn Papurau Ymchwil 2

  • Garmon Iago, Prifysgol Caerdydd: ‘ “Es gibt kein richtiges Leben im falschen.” [Nid oes bywyd cywir yn y (cyflwr) ffals]: Beirniadaeth negyddol Adorno’
  • Nia Parry, Prifysgol Bangor: ‘Gwerthusiad i effeithiolrwydd Cymraeg ail iaith ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng ngogledd Cymru’
  • Gruffydd Lloyd Jones, Prifysgol Aberystwyth: ‘Adferiad rhostiroedd wedi clirio’r planhigyn ymledol Rhododendron ponticum

13:00 – Cinio

14:00 – Sesiwn Posteri Ymchwil

14:45 - Sesiwn Papurau Ymchwil 3

  • Sara Closs-Davies, Prifysgol Bangor: ‘Grym cyfrifeg i hyrwyddo neo-ryddfrydiaeth yng ngwladwriaeth les y Deyrnas Unedig: Dadansoddiad deongliadol critigol o gyfarfodydd gweithwyr credydau treth gyda’r hawlwyr’
  • Siôn Jones, Prifysgol Caerdydd, ‘Beth yw effaith yr iaith Gymraeg ar ddyheadau a disgwyliadau gofodol pobl ifanc yng nghymoedd de Cymru’
  • Johanna Karlsson, Prifysgol Aberystwyth: ‘Corff Cymro: Gwynfor Evans a Sianel 4 Cymru’

16:15 – Diweddglo, coffi a gadael

Cofrestru

Estynnir croeso cynnes iawn i bawb i'r gynhadledd ac i wrando ar y papurau a'r posteri ymchwil.

Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer y gynhadledd erbyn 4 Mehefin 2018 trwy lenwi a dychwelyd y ffurflen gofrestru isod.