Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Cefnogi myfyrwyr ymchwil ac academyddion gyrfa gynnar cyfrwng Cymraeg yw diben y Rhaglen Sgiliau Ymchwil.

Bwriad y rhaglen yw datblygu sgiliau unigolion i’w paratoi at fod yn ymchwilwyr o’r radd flaenaf, ac i hyrwyddo eu cyflogadwyedd i’w galluogi i gystadlu am swyddi ar ddiwedd eu hastudiaethau neu wrth iddynt barhau â’u gyrfa academaidd.

Ers 2005, bu’r Coleg yn cyllido Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil cyfrwng Cymraeg. Erbyn hyn, mae’r cynllun wedi noddi dros 120 o fyfyrwyr ôl-radd i astudio tuag at raddau meistr ynghyd â chynnal ymchwil doethurol mewn amrywiaeth eang o bynciau.

Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr a staff academaidd gyrfa gynnar o bob prifysgol yng Nghymru beth bynnag fo’u maes ymchwil a phwy bynnag a’u cyllidir. Yn arferol, cynhelir rhan helaeth o'r ddarpariaeth flynyddol ar ffurf cyrsiau preswyl (sy'n cynnwys oddeutu 35 gweithdy sgiliau) wyneb-yn-wyneb yn ystod semester 1 yn ogystal â dyddiau eraill o hyfforddiant mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Daw'r rhaglen flynyddol i ben gyda chwrs preswyl ym mis Mehefin, sydd yn cynnwys gweithdai hyfforddiant ar y diwrnod cyntaf a chynhadledd ymchwil ryngddisgyblaethol ar yr ail ddiwrnod.

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer 2020-21 yn cael ei addasu yn sgil y newidiadau angenrheidiol sydd angen eu gwneud oherwydd y Coronafeirws. Bydd y semester gyntaf yn cynnig amrywiaeth o; hyfforddiant 'byw' ar-lein a fydd yn cael ei gynnal trwy Blackboard Collaborate, yn ogystal â chyfres o weithdai sydd wedi eu blaen recordio ac y gellid eu mwynhau trwy'r Porth Adnoddau unrhyw dro.

Ein gobaith rhwng mis Ionawr - Ebrill 2021 fydd cynnal cyfres o gyrsiau preswyl wyneb-yn-wyneb er budd myfyrwyr ymchwil Cymru.  Byddwn yn monitro'r sefyllfa'n ofalus cyn dod i unrhyw benderfyniad.  

Cysylltwch trwy ein cyfrif Trydar @olraddccc