Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Cefnogi myfyrwyr ymchwil cyfrwng Cymraeg yw diben y Rhaglen Sgiliau Ymchwil, yr unig raglen hyfforddiant ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ac academyddion gyrfa gynnar a geir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwriad y rhaglen yw datblygu sgiliau unigolion i’w paratoi at fod yn ymchwilwyr o’r radd flaenaf, ac i hyrwyddo eu cyflogadwyedd i’w galluogi i gystadlu am swyddi ar ddiwedd eu hastudiaethau neu wrth iddynt barhau â’u gyrfa academaidd.

Ers 2005, bu’r Coleg yn cyllido Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil cyfrwng Cymraeg. Erbyn hyn, mae’r cynllun wedi noddi dros 100 o fyfyrwyr ôl-radd i astudio tuag at raddau meistr ynghyd â chynnal ymchwil doethurol mewn amrywiaeth eang o bynciau.

Un amod o’r cyllido yw bod deiliaid yr ysgoloriaethau yn ymgymryd â hyfforddiant a ddarperir gan y Coleg mewn partneriaeth â sefydliadau addysg uwch Cymru.

Fodd bynnag, mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr a staff academaidd gyrfa gynnar o bob prifysgol yng Nghymru beth bynnag fo’u maes ymchwil a phwy bynnag a’u cyllidir. Cynhelir diwrnod o hyfforddiant ar sgiliau addysgu ar ddechrau’r flwyddyn Academaidd yn Aberystwyth, ac yna darperir 35 gweithdy sgiliau yn ystod semester gyntaf y flwyddyn academaidd dros 4 cwrs preswyl mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Bydd y rhaglen yn gorffen gyda chwrs preswyl ym mis Mehefin 2019 a fydd yn cynnwys gweithdai hyfforddiant ar y diwrnod cyntaf a chynhadledd ymchwil ryngddisgyblaethol ar yr ail ddiwrnod.

Cyflwynir y gweithdai gan staff academaidd profiadol, llyfrgellwyr prifysgol a chenedlaethol, ynghyd ag arbenigwyr cyflogadwyedd a gyrfaoedd o bob rhan o Gymru. Anelir at hyfforddiant o’r safon uchaf.

Cafwyd adborth ffafriol dros ben i Raglen Sgiliau Ymchwil y Coleg dros y blynyddoedd. Mae’r myfyrwyr a ddilynodd raglen y Coleg wedi gwerthfawrogi’n fawr yr hyfforddiant a’r cyngor a gawsant, ac wedi mwynhau’r cyrsiau preswyl a’r cyfle i rwydweithio gyda myfyrwyr ôl-radd eraill o bob rhan o Gymru.

Darperir yr holl hyfforddiant yn rhad ac am ddim, a bydd y Coleg yn darparu llety ac yn cyfrannu at gostau teithio pawb a fydd yn cofrestru.

Gweler isod restr lawn o'r gweithdai unigol, ynghyd ag arlwy'r flwyddyn academaidd 2018-2019.

Calendr Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y cyrsiau ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

 

Cwrs Undydd ar Sgiliau Addysgu, Aberystwyth (Medi 2018)

 

Cwrs Preswyl 1 - Llambed (Hydref 2018)

 

Cwrs Preswyl 2, Bangor (Tachwedd 2018)

 

Cwrs Preswyl 3, Caerdydd (Rhagfyr 2018)

 

Cwrs Preswyl 4, Bangor (Ionawr 2019)