Catrin Roberts

Prifysgol Bangor: Bydwreigiaeth

Catrin Roberts

Prifysgol Bangor: Bydwreigiaeth

Y ddelfryd yw bod pob merch yng Nghymru yn cael y cynnig i siarad eu mamiaith yn ystod genedigaeth ei phlentyn heb orfod gofyn nac ymddiheuro, a’i fod yn ddarpariaeth gyfartal ag unrhyw ddarpariaeth arall a gynigir trwy wasanaethau mamolaeth y GIG.  

Ymchwil ansoddol i brofiad merched sy’n siarad Cymraeg, o ran derbyn y Cynnig Rhagweithiol wrth roi genedigaeth, yw hwn, ac edrychir ar sut y gall iaith ddylanwadu ar ansawdd y profiad. Rhagwelir buddion i’r bydwragedd sy’n siarad Cymraeg hefyd, gan fod boddhad yr alwedigaeth yn ddibynnol ar berthynas a chyfathrebu â’r fam.  

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2019