Yr Athro Robin Williams

Yr Athro Robin Williams

Pan ymrwymodd Llywodraeth Cymru yn 2007 i sefydlu Coleg Cymraeg, estynnwyd gwahoddiad i’r Athro Robin Williams i gadeirio bwrdd cynllunio ar gyfer troi’r cysyniad yn gynllun y gellid ei weithredu. O fewn llai na blwyddyn, llwyddodd i sicrhau consensws ymhlith aelodau’r Bwrdd hwnnw o blaid model a ddaeth yn weithredol gyda sefydlu’r Coleg yn 2011. 

Mae nifer o brif gynlluniau’r Coleg, gan gynnwys y Cynllun Staffio Academaidd a’r Cynllun Ysgoloriaethau i fyfyrwyr, yn seiliedig ar gynlluniau a amlinellwyd yn yr adroddiad a luniwyd gan Robin Williams yn 2008. Mae’n parhau i chwarae rhan weithredol yng ngwaith y Coleg fel aelod o’r Pwyllgor Ymchwil a Chyhoeddi.

Yn frodor o Sir Feirionnydd – er iddo ymsefydlu ers blynyddoedd bellach ym Mro Morgannwg – cafodd yrfa academaidd ddisglair. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil ym meysydd ffiseg led ddargludol, dyfeisiau electronig uwch a nanodechnoleg, a chyhoeddodd dros 300 o bapurau academaidd. Roedd llawer o’i ymchwil yn cynnwys cydweithio â diwydiant ar hyd a lled y byd ac mae wedi ymwneud ag amrywiaeth eang o bwyllgorau cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd ffiseg a pheirianneg, gan gynnwys pwyllgorau Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig.

Bu’n bennaeth yr Ysgol Ffiseg ac yn Ddirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd, ac o 1994 hyd at 2003 yr oedd yn Is-ganghellor Prifysgol Abertawe.

Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.