Newyddion 2014-15

Cyhoeddi enillydd cyntaf Gwobr Gwerddon

29 Gorffennaf 2015

Gwyddonydd ifanc yw enillydd cyntaf gwobr newydd yr e-gyfnodolyn ysgolheigaidd, Gwerddon.

darllen mwy…

Cyhoeddi Enillydd Cyntaf Gwobr Merêd

27 Gorffennaf 2015

Mae’r Coleg Cymraeg yn falch o gyhoeddi mai Trystan Ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd a bydd yn derbyn y wobr honno mewn digwyddiad arbennig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

darllen mwy…

Arlwy'r Coleg Cymraeg ar faes y Brifwyl

22 Gorffennaf 2015

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn edrych ymlaen at wythnos brysur yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni ac wedi paratoi arlwy gyffrous ar gyfer yr ŵyl.

darllen mwy…

Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg yn gwneud gwahaniaeth mewn gofal iechyd yn yr iaith Gymraeg

9 Gorffennaf 2015

Mae gwaith arloesol i ymestyn a gwella'r defnydd o'r iaith Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael ei gydnabod wedi i Brifysgol Bangor ennill gwobrau Gwireddu'r Geiriau mewn dau gategori.

darllen mwy…

Derbyn Gwobr Arbennig Ar Ddiwedd Gradd

9 Gorffennaf 2015

Bydd un o ddeiliaid ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn cael ei hanrhydeddu am gyflawni camp arbennig yn ystod ei seremoni raddio ar 17 Gorffennaf.

darllen mwy…

Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr yn astudio yn sylweddol trwy gyfrwng y Gymraeg

2 Gorffennaf 2015

Mae buddsoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn meysydd penodol yn talu ar ei ganfed wrth i’r ffigyrau diweddaraf ddangos cynnydd unwaith eto yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio rhan o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Cyn Fyfyrwyr yn Creu Argraff ar Fyd y Theatr

15 Ionawr 2015

Bydd 2015 yn flwyddyn fawr i rai o gyn fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol De Cymru.

darllen mwy…

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol

22 Mehefin 2015

Bydd bron i 180 o fyfyrwyr yn elwa o dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol fis Medi diolch i ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg.

darllen mwy…

Cynhadledd Wyddonol

18 Mehefin 2015

Cynhaliwyd pedwaredd gynhadledd wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ddydd Llun 8fed o Fehefin 2015 ym Mhrifysgol Aberystwyth. Thema’r Gynhadledd oedd Iechyd a’r Amgylchedd a chafwyd cyflwyniadau gan nifer o wyddonwyr o bwys gan gynnwys:

darllen mwy…

Coleg Cymraeg yn lansio Gwobr Merêd

8 Mehefin 2015

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu gwobr flynyddol i fyfyriwr er cof am un o arweinwyr yr ymgyrch i sefydlu'r Coleg.

darllen mwy…

Lansiad y Cwrs Agored Enfawr Arlein cyntaf yn y Gymraeg

21 Mai 2015

Bydd y Cwrs Agored Enfawr Arlein (CAEA neu MOOC) cyntaf i’w greu yn y Gymraeg yn cael ei lansio yn swyddogol dydd Iau (21 Mai 2015) gan Yr Athro Mark Drakeford AC, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

darllen mwy…

Lansio dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg

18 Mai 2015

O ddechrau mis Mehefin, bydd Rachel Williams, Darlithydd Bydwreigiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe, yn lansio dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth

darllen mwy…

Cymharu Gofal Iechyd a Chymdeithasol Canada a Chymru

13 Mai 2015

Bydd dau o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn teithio i Ganada wythnos nesaf ar gyfer menter gydweithredol rhwng y Coleg, Prifysgol Bangor a Consortium national de formation en santé, Canada er mwyn ehangu gwybodaeth, datblygu partneriaeth a chodi proffil y problemau sy’n bodoli wrth ddarparu gofal iechyd a chymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllen mwy…

Disgybl yn derbyn swm sylweddol i astudio Cymdeithaseg

30 Ebrill 2015

Merch sydd â’i bryd ar fod yn blismones sydd wedi ennill Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £5,000 eleni.

darllen mwy…

Coleg yn cynorthwyo Prifysgol i hyfforddi swyddogion yr heddlu trwy'r Gymraeg

21 Ebrill 2015

Prifysgol De Cymru yw’r brifysgol gyntaf yn y wlad i gyflwyno sesiynau hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr Gwyddorau’r Heddlu, diolch i nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Cynhadledd Cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

17 Mawrth 2015

Mis diwethaf, cafodd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y gyfraith o brifysgolion ar draws Cymru gyfle i fynychu cynhadledd cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd.

darllen mwy…

Cynhadledd Hanes Gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

12 Mawrth 2015

Bydd cynhadledd hanes gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei chynnal Ddydd Mercher nesaf (18 Mawrth) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

darllen mwy…

Cryfhau dyfodol newyddiaduraeth Gymraeg

17 Mawrth 2015

Pwysleisiwyd y galw am newyddiadurwyr Cymraeg eu hiaith yn ystod trafodaeth banel ar ddyfodol newyddiaduraeth yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ddechrau’r mis.

darllen mwy…

Cyfle i Fyfyrwyr Ymgeisio am Ysgoloriaeth Werth Chweil

12 Mawrth 2015

Bydd mwy o gyrsiau nac erioed yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni o £5,000.

darllen mwy…

Darlithydd yn disgleirio ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

25 Chwefror 2015

Mae Dyddgu Hywel, sy’n darlithio dan nawdd y Coleg Cymraeg ym maes Astudiaethau Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynrychioli Cymru fel rhan o sgwad Merched Cenedlaethol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

darllen mwy…

Premiere o waith newydd gan un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg

18 Chwefror 2015

Bydd gwaith newydd gan gyfansoddwr talentog a drefnodd y gerddoriaeth ar gyfer rhaglun newydd yr Hobbit yn cael ei berfformio yn un o brif ŵyliau cerddoriaeth Cymru.

darllen mwy…

Dod â’r oesoedd canol i’r oes ddigidol

11 Chwefror 2015

Fe fydd hanes yr oesoedd canol nawr yn fyw ar flaenau bysedd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, diolch i ddatblygiad adnoddau digidol cyffrous gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Cynhadledd yn ystyried Chwyldro ym mywydau oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru

9 Ionawr 2015

Yn ystod 2015 bydd hyd at 500,000 o bobl ar draws Cymru yn cael eu heffeithio gan y Credyd Cynhwysol (universal credit) newydd*. Beth fydd effaith y newid mawr yma ar bobl anabl a di-waith; landlordiaid a thenantiaid neu dalu am ofal plant?

darllen mwy…