Newyddion

21 Mai 2015

Lansiad y Cwrs Agored Enfawr Arlein cyntaf yn y Gymraeg

21 Mai 2015
Bydd y Cwrs Agored Enfawr Arlein (CAEA neu MOOC) cyntaf i’w greu yn y Gymraeg yn cael ei lansio yn swyddogol dydd Iau (21 Mai 2015) gan Yr Athro Mark Drakeford AC, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r cwrs – sef Ymwybyddiaeth iaith ym maes Gwaith Cymdeithasol -  wedi ei gomisiynu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cydweithrediad â Chyngor Gofal Cymru. Datblygwyd y cwrs mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan weithwyr cymdeithasol a oedd wedi adnabod anghenion ymarfer ieithyddol penodol. 

Cwmni Iaith Cyf mewn partneriaeth a chwmni dylunio Orchard sydd wedi cynhyrchu’r adnodd a hynny yn dilyn cyfnod o ymgynghori gydag ymarferwyr ac academyddion ym maes Gwaith Cymdeithasol.

Mae’r cwrs yn gyfwerth â 10 credyd prifysgol ac mae cynlluniau gan ddarlithwyr ym mhrifysgolion Bangor, Abertawe, Caerdydd a’r Brifysgol Agored i ddefnyddio’r adnodd o Hydref 2015 ymlaen fel rhan o’r cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol.

Dywedodd Yr Athro Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:  “Mae darparu gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn Gymraeg wedi ei gysylltu yn anorfod o agos gyda darparu gofal safonol, diogel a thrugarog. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd pobl, yn enwedig hen bobl, plant, pobl sydd â dementia neu broblemau iechyd meddwl, ar eu mwyaf bregus.

Rwyf wedi fy nghalonogi’n fawr gyda’r gwaith mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ei gyflawni i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer yr iaith Gymraeg.”   

Cwrs ar-lein gyda mynediad agored drwy lwyfan e-ddysgu’r Coleg – Y Porth – ac ar lwyfan byd-eang, Blackboard Open Education yw’r CAEA gyda nod o gyfranogiad diderfyn. Yn ogystal â deunyddiau cwrs traddodiadol megis fideos, darlleniadau a chyflwyniadau, mae’r CAEA  yn darparu fforymau rhyngweithiol sy'n helpu adeiladu cymuned ar gyfer dysgwyr . 

Un o fanteision penodol dysgu modiwl ar y CAEA yw targedu myfyrwyr llai hyderus ei gafael ar y Gymraeg. Gan fod hwn yn ffurf llai ffurfiol o ddysgu, nid oes angen prawf o allu ieithyddol cyn cychwyn y cwrs.

Meddai Andrew Green, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd hefyd wedi cadeirio gweithgor ar ran y Llywodraeth i Ddysgu Digidol Ar-lein:  “Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cafwyd cynnydd enfawr yn y diddordeb ym mhob rhan o’r byd mewn dulliau newydd o ddysgu myfyrwyr. Mae’n gam naturiol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fod yn gweithio ar brosiect cyffrous fel y CAEA. 

Mae’r cynnyrch terfynol wedi ei baratoi a’i ddylunio i safon uchel ac rydym yn ddiolchgar i Cwmni Iaith cyf am ei gwaith gwych.

Mae’r CAEA ymwybyddiaeth iaith yn fodel y gellir efelychu mewn meysydd addysg uwch eraill, gyda’r maes iechyd yn dod i’r meddwl yn syth. Rydym wedi cyffroi felly am y posibiliadau pellach gall CAEA gynnig i’r dyfodol.”

Meddai Rhian Huws Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru sydd wedi bod yn gyfrifol am sefydlu’r bartneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg: “Rydym yn falch iawn o’r cyd-gynhyrchu effeithiol sydd wedi digwydd rhwng Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cyngor Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru a cynrychiolwyr o’r sector wrth ddatblygu’r hyfforddiant ym maes gofal drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym wedi llwyddo, drwy’r datblygiad yma, i brofi fod cyd-gynhyrchu effeithiolyn bosib, a gobeithio gallwn ysbrydoli cyrff eraill i efelychu ein gwaith er budd y sector gofal yng Nghymru.”

Bydd yr adnodd yn cael ei lansio yn swyddogol gan Mark Drakeford AC Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddydd Iau 21 Mai 2015 am 11 y bore yn adeilad y Brifysgol Agored, 18 Ffordd Custom House, Caerdydd.

Lansiad y Cwrs Agored Enfawr Arlein cyntaf yn y Gymraeg