Newyddion

18 Mehefin 2015

Cynhadledd Wyddonol

18 Mehefin 2015
Cynhaliwyd pedwaredd gynhadledd wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ddydd Llun 8fed o Fehefin 2015 ym Mhrifysgol Aberystwyth. Thema’r Gynhadledd oedd Iechyd a’r Amgylchedd a chafwyd cyflwyniadau gan nifer o wyddonwyr o bwys gan gynnwys:

  • Yr Athro Arwyn T Jones, Prifysgol Caerdydd a archwiliodd yr hanes tu ôl i Therapi Genynnau, yn ogystal â chyflwyno ymdrechion diweddaraf arbenigwyr i drosglwyddo mater geneteg i gelloedd;
  • Dr Prysor Williams, Prifysgol Bangor aeth ar drywydd y cwestiwn “A ydym ni’n rhy lân y dyddiau yma?”; 
  • Dr Llinos Harris, Prifysgol Abertawe a gyflwynodd bapur yn canolbwyntio ar un o’r prif bathogenau sy’n gysylltiedig efo mewnblaniadau biofeddygol sef y bacteria Staphylococcus epidermidis ;
  • Yr Athro Carwyn Jones, Prifysgol Metropolitan Caerdydd drafododd y peryglon i bobl ifanc wrth hyrwyddo a marchnata gamblo yng nghyd-destun chwaraeon;
  • a Dr Hefin Williams, Prifysgol Aberystwyth rhagamcanodd newid mewn gwasgariad daearyddol trogod gyda llwybrau newid hinsawdd AR5 yr IPCC.  

Cafwyd cyflwyniad gan Dr Tegau Andrews, terminolegydd y sector addysg uwch, a amlinellodd ddulliau o fathu terminoleg Cymraeg, a’r prosiectau mae hi’n gweithio arnynt o fewn y gwyddorau.  Cafwyd cyflwyniad yn ogystal gan y naturiaethwr Twm Elias ar sut y gall y sector awyr agored a’r sector iechyd gydweithredu’n well er budd yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd. 

Enillwyd y gystadleuaeth bosteri gan Rhidian Thomas, myfyriwr ymchwil yn Ysgol y Biowyddorau,Prifysgol Caerdydd a dderbyniodd ganmoliaeth uchel gan y beirniad, Yr Athro Deri Tomos am gyflwyno poster cryno a chynhwysfawr am effaith newid hinsawdd a ffactorau anthropogenig ar anifeiliaid ymledol ym Mhrydain.  Derbyniodd Lucy Hale Evans o Brifysgol Bangor ac Ifan Jâms o Brifysgol Caerdydd ill dau ganmoliaeth uchel.

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, “Trwy ei Gynllun Staffio Academaidd mae’r Coleg wedi buddsoddi dros £800,000 yn y meysydd STEM (Gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) yn ystod 2014-15. Mae’n bwysig felly fod gennym y Gynhadledd hon i ddarparu llwyfan i’n gwyddonwyr disglair rannu ffrwyth eu hymchwil yn y Gymraeg.”

Cynhadledd Wyddonol