Newyddion

9 Gorffennaf 2015

Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg yn gwneud gwahaniaeth mewn gofal iechyd yn yr iaith Gymraeg

9 Gorffennaf 2015
Mae gwaith arloesol i ymestyn a gwella'r defnydd o'r iaith Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael ei gydnabod wedi i Brifysgol Bangor ennill gwobrau Gwireddu'r Geiriau mewn dau gategori.

Cyflwynwyd y gwobrau yng Nghynhadledd a Gwobrau'r Iaith Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn Llandudno ddechrau’r mis.

Mae'r Gwobrau yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y sectorau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn arbennig wrth ddelio â chleifion, eu teuluoedd a'r cyhoedd.

Datblygwyd a defnyddiwyd cynllun arloesol i annog defnyddio'r Gymraeg mewn gwasanaethau gofal iechyd yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor, diolch i nawdd y Coleg Cymraeg.

Enillodd y project wobr yn y categori addysg a hyfforddiant yn y gweithle sy'n cynyddu gallu a hyder i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg. Enillwyd yr ail wobr am waith gyda grwpiau blaenoriaeth, sef defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, yn cyfieithu ac addasu pecyn cymorth asesu gwybyddol ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

Cafodd chwe myfyriwr hyfforddiant a chefnogaeth arbennig er mwyn bod yn hyrwyddwyr yr iaith Gymraeg. Bydd eraill yn ymuno â hwy er mwyn annog datblygiadau newydd yn y Gymraeg ar gyfer cleifion a defnyddwyr gwasanaeth trwy gydol eu gyrfaoedd.

Meddai Sharon Pierce sy’n darlithio dan nawdd y Coleg: "Dylid annog hyrwyddwyr yr iaith Gymraeg ym mhob maes - ac yn arbennig mewn gofal iechyd. Mae’n arbennig o bwysig ein bod yn annog nyrsys ar ddechrau eu gyrfa ac yn eu cefnogi i gael yr hunan hyder i gwestiynu ac annog pobl eraill."

Mae'r project yn rhan o raglen ehangach o waith a wnaed yn NWORTH (Cymdeithas Hap-dreialon Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru) gan LLAIS, y Grŵp Cefnogi Isadeiledd Ymwybyddiaeth o Iaith, sy'n hybu cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Cymru i gyflawni anghenion siaradwyr dwyieithog. Meddai Gwerfyl Roberts, Cyfarwyddwr LLAIS: 

"Saesneg fu'r brif iaith yn y gwasanaeth iechyd, ond mae symud tuag at ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cydnabod pwysigrwydd darparu gofal a gwybodaeth yn iaith gyntaf yr unigolyn. I sicrhau bod hynny'n digwydd, mae'n rhaid i ni sicrhau bod gan staff y pecynnau cymorth a’r hyfforddiant i allu darparu’r gwasanaethau hynny.

Yn y llun mae hyrwyddwyr yr iaith Gymraeg sef myfyrwyr nyrsio Prifysgol Bangor a Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, Meri Huws

Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg yn gwneud gwahaniaeth mewn gofal iechyd yn yr iaith Gymraeg