Newyddion 2015-16

Anrhydeddu Dr Rhianedd Jewell am ei gwaith mewn Astudiaethau Cyfieithu

19 Awst 2016

Cafodd Dr Rhianedd Jewell ei hanrhydeddu yng nghynhadledd flynyddol Academia Europea (Academi Ewrop) yn ddiweddar ar ffurf Ysgoloriaeth Burgen. Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Rhianedd sydd yn gwneud gwaith ymchwil ym maes astudiaethau cyfieithu.

darllen mwy…

Trysorfa archif S4C yn cyfoethogi astudiaethau myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

3 Awst 2016

Mi fydd myfyrwyr sy'n astudio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol nawr yn gallu defnyddio rhaglenni o archif eang S4C i'w helpu gyda'u hastudiaethau.

darllen mwy…

Llyfr Rhyngweithiol Academaidd Cymraeg cyntaf ar lwyfan cyhoeddi Apple

1 Awst 2016

Mae’r llyfr rhyngweithiol academaidd Cymraeg cyntaf erioed i gael ei gyhoeddi ar lwyfan cyhoeddi Apple, iBooks Store, yn cael ei lansio heddiw ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni.

darllen mwy…

Partneriaeth y Coleg Cymraeg a’r Brifysgol Agored yn Cryfhau

26 Gorffennaf 2016

Wrth i ni baratoi i lansio strategaeth academaidd ddiwygiedig yn yr hydref, gan adeiladu ar y strategaeth bresennol a gyhoeddwyd yn 2012, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi datblygiad newydd yn ein partneriaeth gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

darllen mwy…

Cyflwyno Gwobrau er Cof am Gewri Cenedl

4 Gorffennaf 2016

Mae dau fyfyriwr wedi eu henwebu i dderbyn gwobrau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er cof am ddau ysgolhaig chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiadau’r Coleg sef y Dr John Davies a’r Dr Meredydd Evans.

darllen mwy…

Adnodd newydd cyfrwng Cymraeg yn olrhain hanes Celf drwy’r oesoedd

21 Mehefin 2016

Mae gwefan newydd ar fin cael ei lansio a fydd yn arf addysgol bwysig wrth godi ymwybyddiaeth disgyblion ysgol a myfyrwyr ynglŷn ag esblygiad Celf, - o’r Oes Neolithig hyd at heddiw.

darllen mwy…

Sut mae sicrhau'r canlyniadau gorau mewn addysg ddwyieithog

31 Mai 2016

Bellach mae'r profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a gynhaliwyd ar draws Cymru eleni i blant ysgol rhwng 6-14 oed bron â dod i ben a bydd arbenigwyr yn trafod y ffordd orau o addysgu plant mewn sefyllfa ddwyieithog mewn cynhadledd ryngwladol o bwys ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg.

darllen mwy…

Ymgyrch Genedlaethol yn Pwysleisio Budd Astudio'r Gymraeg

30 Mai 2016

Mae adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cydweithio i lansio ymgyrch genedlaethol i hyrwyddo gwerth astudio’r Gymraeg fel pwnc gradd.

darllen mwy…

Tich Gwilym yn parhau i ysbrydoli cerddorion Cymru

20 Mai 2016

Mae Tich Gwilym yn adnabyddus am ei berfformiadau o Hen Wlad fy Nhadau ac am chwarae gyda rhai o artistiaid mwyaf eiconig y sîn roc Gymraeg.

darllen mwy…

Ceinwen yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

17 Mai 2016

Ceinwen Ann Margaret Jones o Ysgol Brynrefail, Llanrug yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

darllen mwy…

Disgybl o Ysgol Y Preseli yn Derbyn Ysgoloriaeth William Salesbury

5 Mai 2016

Merch o Ysgol y Preseli, Crymych sydd wedi ennill Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 eleni.

darllen mwy…

Coleg Cymraeg yn Cynnig Cymorth Ariannol i Ddisgyblion

5 Mai 2016

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael cynnig y Brif Ysgoloriaeth o £3,000 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgol yng Nghymru fis Medi.

darllen mwy…

Yr Athro Gwyn Thomas 1936-2016

15 Ebrill 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi talu teyrnged i’r Athro Gwyn Thomas, a fu farw yn 79 mlwydd oed.

darllen mwy…

Eddie Ladd am 'Wneud yr Amhosib'

14 Ebrill 2016

Bydd y berfformwraig, Eddie Ladd yn cydweithio gyda'r Dr Rhiannon Williams wrth ymgymryd â thasg sy'n ymddangos fel yr un anoddaf iddi eto - fel rhan o ddigwyddiad yn dathlu gwaith yr ysgolhaig adnabyddus, JR Jones.

darllen mwy…

Cynhadledd a Chyfnodolyn y Coleg Cymraeg yn Dathlu Athroniaeth

11 Ebrill 2016

Mae athronyddu yn y Gymraeg yn fyw ac yn iach, ac mae hyn i’w weld yn glir yn rhifyn diweddaraf Gwerddon a chynhadledd ar athronydd o Gymro sydd i’w chynnal ar 21-22 Ebrill dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Angen hyd yn oed mwy o fyfyrwyr i astudio pynciau iechyd yn Gymraeg

21 Mawrth 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn croesawi lansiad fframwaith strategol olynol i ‘Mwy na Geiriau’ Llywodraeth Cymru, ac maent wedi ymrwymo i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau fod hyd yn oed mwy o fyfyrwyr yn dewis astudio pynciau iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Myfyrwyr Theatr a Drama Cymru yn Serennu mewn Gŵyl Unigryw

11 Mawrth 2016

Yr wythnos nesaf bydd myfyrwyr theatr a drama o bob cwr o Gymru yn tyrru i Gaernarfon i gymryd rhan mewn gŵyl theatr cyfrwng Cymraeg yn arbennig i fyfyrwyr.

darllen mwy…

Ysgolhaig o Rwsia yn dod â Hen Gymraeg yn fyw

1 Mawrth 2016

Mae e-lyfr newydd gan academydd o Rwsia yn bwrw goleuni newydd ar hanes cynnar yr iaith Gymraeg.

darllen mwy…

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg

10 Chwefror 2016

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 2 Mawrth 2016 lle bydd tair Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol.

darllen mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain gwaith gwyddoniaeth yr Eisteddfod Genedlaethol

1 Chwefror 2016

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn arwain gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol dros y tair blynedd nesaf, gan gychwyn eleni yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

darllen mwy…

Trechu tlodi plant yng Nghymru

27 Ionawr 2016

Mae lefelau tlodi plant yng Nghymru yn parhau i fod ymhlith yr uchaf yn y DU. Amcangyfrifir bod tua 200,000 o blant yn byw mewn tlodi.

darllen mwy…

Gweithdy Blas ar Fioleg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

18 Ionawr 2016

Cynhaliwyd gweithy blas ar fioleg i dros 30 o ddisgyblion blwyddyn 12 sy'n astudio AS bioleg ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mercher 13 Ionawr. Daeth y disgyblion o ysgolion Dyffryn Ogwen, Bodedern, Syr Thomas Jones a Dyffryn Conwy.

darllen mwy…

Creu a Chyfleu Lle

12 Ionawr 2016

“Sut mae lle yn cael ei greu trwy ystyried realiti a’r dychymyg?”

darllen mwy…

Cynhadledd Fusnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

11 Ionawr 2016

Fe ddaeth bron i gant o ddisgyblion sy’n astudio busnes i gynhadledd arbennig yng Nghaerdydd i gael blas ar astudio yn y Gymraeg a bywyd prifysgol.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllen mwy…

Tu ôl i’r Penawdau – Y Newyddion tu ôl i’r Newyddion

26 Tachwedd 2015

Mewn cyfnod o sbin gwleidyddol, sianeli teledu newyddion, Twitter, Facebook a nawr darlledu’n fyw gan unigolion drwy Periscope, mae gallu didoli, dadansoddi a deall beth yw’r newyddion a beth sydd ddim yn bwysicach nac erioed.

darllen mwy…

Arian ar Gael i Astudio trwy’r Gymraeg

18 Tachwedd 2015

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2016.

darllen mwy…

O’r Byd ar Bedwar i’r Brifysgol

17 Tachwedd 2015

Mae darpariaeth Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil penodiad newydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg yn Arwain y Ffordd Mewn Cynhadledd Ewropeaidd Bwysig

16 Tachwedd 2015

Mae gwaith arloesol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynyddu'r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn un o’r llwyddiannau mwyaf mewn ieithoedd Ewropeaidd llai eu defnydd yn y blynyddoedd diwethaf.

darllen mwy…

Darlith Edward Lhuyd yn dathlu ysgolheictod disglair

9 Tachwedd 2015

Rhoddwyd llwyfan i un o ysgolheigion disgleiriaf y byd meddygol Cymreig nos Fercher 4 Tachwedd pan gynhaliwyd Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

darllen mwy…

Naw yn Dilyn Gradd Doethur o dan Nawdd y Coleg Cymraeg

5 Hydref 2015

Mae naw myfyriwr wedi derbyn cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn eu galluogi i ddilyn gradd doethur trwy gyfrwng y Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf.

darllen mwy…

Ymchwilwyr ifanc yn cyhoeddi’n Gymraeg yn Gwerddon

2 Hydref 2015

Mae ymchwilwyr ifanc sy’n derbyn cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi peth o ffrwyth eu gwaith yn y rhifyn diweddaraf o Gwerddon, cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Gwyddonwyr yn gwahodd ffermwyr ifanc i gynorthwyo gyda gwaith ymchwil

1 Hydref 2015

Mae gwyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gwahodd ffermwyr ifanc yng Nghymru i chwarae eu rhan mewn prosiectau ymchwil amaethyddol blaengar.

darllen mwy…

Cynllun yn Ceisio Annog Addysg Cyfrwng Cymraeg

28 Medi 2015

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i weithio fel llysgenhadon er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Croesawu Darpariaeth Newydd ym Mhrifysgolion Cymru

14 Medi 2015

Am y bumed flwyddyn yn olynol, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr i addysgu mewn meysydd newydd ar draws prifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Caerdydd

14 Medi 2015

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd

14 Medi 2015

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol De Cymru

14 Medi 2015

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Aberystwyth

14 Medi 2015

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Bangor

14 Medi 2015

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Abertawe

14 Medi 2015

Mae darpariaeth cyfwng Cymraeg Prifysgol Abertawe wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil buddsoddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a hynny am y bumed flwyddyn yn olynol.

darllen mwy…

Croesawu Darlithwyr Newydd i Golegau Addysg Bellach

14 Medi 2015

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn Colegau Addysg Bellach mewn gwahanol rannau o Gymru.

darllen mwy…