Newyddion

14 Medi 2015

Croesawu Darpariaeth Newydd ym Mhrifysgolion Cymru

14 Medi 2015
Am y bumed flwyddyn yn olynol, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr i addysgu mewn meysydd newydd ar draws prifysgolion Cymru.

Yn sgil y penodiadau, bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn datblygu mewn meysydd gan gynnwys Fferylliaeth, Astudiaethau Tir ac Eiddo a Therapi Iaith a Lleferydd.

Un o’r rheiny fydd yn arwain y ddarpariaeth ym maes Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yw’r cantor cyfarwydd, Wyn Davies o Gastell Nedd.

Cyn ymuno ag Only Men Aloud, derbyniodd Wyn radd mewn Fferylliaeth o Brifysgol Caerdydd ac mae’n edrych ymlaen at ddychwelyd yno i addysgu fferyllwyr y dyfodol:

‘‘Mae darpariaeth a gwasanaeth fferylliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn agos at fy nghalon ers cymhwyso fel fferyllydd. Felly mae’r cyfle yma i ddychwelyd i Brifysgol Caerdydd i ddarlithio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfle euraidd i sicrhau bod darpariaeth Gymraeg yn rhan greiddiol o’r gwasanaeth iechyd.’’

Ar y cyd â Wyn, bydd Laura Doyle ac Elen Jones hefyd yn gyfrifol am ehangu’r ddarpariaeth newydd sbon ym maes Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Un arall sy’n awyddus i ymgymryd â’r gwaith addysgu ac ymchwilio yw Rhonwen Lewis o Flaenau Ffestiniog gafodd ei phenodi fel Darlithydd Therapi Iaith a Lleferydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd:

‘‘O fewn fy maes i, mae’r angen i ddatblygu graddedigion sy’n berchen ar y sgiliau a’r hyder i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn holl bwysig er mwyn darparu gwasanaeth cyfiawn i’r holl unigolion sy’n wynebu anawsterau iaith, lleferydd a/neu gyfathrebu ledled Cymru.’’

Owain Llywelyn o Gaerdydd fydd darlithydd y Coleg Cymraeg ym maes Tirfesureg ac Astudiaethau Tir ac Eiddo, sydd â dros 30 mlynedd o brofiad fel cyfarwyddwr sawl cwmni cyhoeddus yn y sector breifat yn ogystal â darlithio.

Tasg Owain fydd datblygu’r ddarpariaeth Gymraeg ym meysydd Adeiladwaith a Thirfesuriaeth a chynyddu’r niferoedd sy’n ymgeisio am gyrsiau addysg uwch ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae’r swyddi eraill sydd wedi’u dyfarnu ym meysydd Economeg, Sŵoleg, Peirianneg, Biofeddygaeth, Biofilfeddygaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Gwyddorau Amgylcheddol, Celf a Dylunio a Busnes.

Bydd dwy swydd hefyd wedi’u lleoli mewn Colegau Addysg Bellach sef Amaeth yng Ngholeg Sir Gâr ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Llandrillo Menai.

Yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

‘‘Roeddem yn falch o fedru cefnogi penodi’r unigolion hyn i’w swyddi ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd yn y nifer sy’n astudio’r pynciau trwy’r Gymraeg yn sgil buddsoddiad y Coleg. Rydym yn hynod falch fel Coleg o weld twf darpariaeth Gymraeg mewn meysydd newydd felly mae’r datblygiadau yma i’w croesawu’n fawr. Hoffwn ddymuno’r gorau iddynt oll wrth greu a chynnal darpariaeth i fyfyrwyr dros y blynyddoedd nesaf.’’

Llun: Wyn Davies, Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
 
Gellir gweld lluniau o'r holl ddarlithwyr sydd wedi'u penodi dan nawdd y Coleg Cymraeg eleni yma
Croesawu Darpariaeth Newydd ym Mhrifysgolion Cymru