Newyddion

9 Tachwedd 2015

Darlith Edward Lhuyd yn dathlu ysgolheictod disglair

9 Tachwedd 2015
Rhoddwyd llwyfan i un o ysgolheigion disgleiriaf y byd meddygol Cymreig nos Fercher 4 Tachwedd pan gynhaliwyd Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

Yr Athro Mari Lloyd-Williams o Athrofa Seicoleg, Iechyd a Chymdeithas Prifysgol Lerpwl oedd yn traddodi’r ddarlith ar y testun ‘Heneiddio a gofal – ein cyfrifoldeb a’n braint’. Cynhaliwyd y ddarlith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Mae Mari Lloyd-Williams yn arwain ymchwil rhyngwladol sydd yn ymwneud â gofal i bobl gyda salwch megis cancr a dementia. Soniodd am anallu modelau gofal presennol i ddiwallu anghenion rhai cleifion oedrannus, gan gyfeirio at rai o’r unigolion y mae wedi eu trin fel ymgynghorydd clinigol. Beirniadodd y duedd gynyddol i ddarparu gofal i’r henoed yn y cartref yn hytrach nag yn y gymuned; safbwynt a wnaeth ennyn ymateb cryf gan y gynulleidfa niferus, oedd yn cynnwys sawl doctor a nyrs gofal lliniarol.

Cynhelir Darlith Edward Lhuyd ar y cyd rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Yn ogystal â rhoi llwyfan i rai o ysgolheigion disgleiriaf Cymru, mae’r darlithoedd yn gam pwysig yn y gwaith o gryfhau’r gymuned academaidd cyfrwng Cymraeg. Yr Athro E. Wyn James, Caerdydd, fydd yn traddodi’r Ddarlith yn 2016.

Gellir gweld copi o ddarlith 2015 yma.

Darlith Edward Lhuyd yn dathlu ysgolheictod disglair