Newyddion

7 Ionawr 2016

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Mae’r 14 llysgennad wedi’u lleoli mewn saith prifysgol ar hyd a lled Cymru gan gynnwys tair ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd Kayleigh Jones, Jeno Lewis ac Abbie Heasley yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn.

Eu prif rôl fydd ceisio dwyn perswâd ar ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal ag yn cofnodi eu profiadau mewn blog newydd sbon.

Llais y Llysgennad yw enw’r blog sy’n rhoi darlun o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar ffurf lluniau, fideos a llawer mwy.

Kayleigh o Ystalyfera, sy’n astudio Cymraeg a Mathemateg oedd un o’r rhai cyntaf i gyfrannu, ac roedd hi wrth ei bodd o gael cyfle i astudio trwy’r Gymraeg ar ôl derbyn ei haddysg yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe:

‘‘Ar ôl dysgu Cymraeg fel ail iaith, roeddwn eisiau herio fy hun, a sicrhau fy mod yn defnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd gwahanol, tu fas i’r dosbarth.’’

Bydd yn rhaid iddynt fod yn gyfarwydd â Chynllun Ysgoloriaethau Israddedig y Coleg Cymraeg a sôn am y profiad o dderbyn arian fel yr eglura Jeno o Dal-y-bont sy’n astudio Daearyddiaeth:

‘‘Wrth gyrraedd y brifysgol, mae arian yn diflannu’n gyflym! Felly mae’r ysgoloriaeth yn gymorth mawr ac rwy’n barod i arwain eraill trwy’r broses a’u hannog i wneud cais.’’

Gobaith Abbie o Ysgol Gyfun Gwynllyw sy’n astudio Ieithoedd Modern yw lleddfu unrhyw bryderon sydd gan ddisgyblion am fentro i fyd addysg uwch cyfrwng Cymraeg:

‘‘Mae’r naid o ysgol uwchradd i brifysgol yn eithaf brawychus ond mae’r darlithwyr bob amser yn barod i helpu. Mae astudio trwy’r Gymraeg yn fodd o ddatblygu sgil arbenigol felly hoffwn annog eraill i fanteisio ar y cyfle i astudio trwy’r iaith!’’

Gellir dilyn blog llysgenhadon y Coleg Cymraeg yma yn ogystal â gweld lluniau o’r unigolion ar safle Flickr y Coleg Cymraeg.

Llun: Abbie Heasley, Jeno Lewis a Kayleigh Jones

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion