Newyddion

7 Ionawr 2016

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion

7 Ionawr 2016
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Mae’r 14 llysgennad wedi’u lleoli mewn saith prifysgol ar hyd a lled Cymru gan gynnwys dau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bydd Dylan Nicholas o Gaerfyrddin a Danielle Jones o Abertawe yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn.

Eu prif rôl fydd ceisio dwyn perswâd ar ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal ag yn cofnodi eu profiadau mewn blog newydd sbon.

Llais y Llysgennad yw enw’r blog sy’n rhoi darlun o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar ffurf lluniau, fideos a llawer mwy.

Roedd Dylan o Ysgol Bro Myrddin, sy’n astudio Busnes a Rheolaeth wrth ei fodd o gael cyfle i astudio ei gwrs gradd trwy’r Gymraeg:

‘‘Mi wnes i dderbyn fy holl addysg trwy fy mamiaith felly roedd dewis astudio cwrs trwy’r Gymraeg yn gam naturiol i mi. Mae nifer o fanteision wrth astudio trwy’r iaith fel gwell cyfle am swydd gan fod dwy iaith yn rhoi dwywaith y cyfle.’’

Gobaith Danielle aeth i Ysgol Bryntawe a Choleg Gŵyr cyn mynd yn ei blaen i astudio Rheolaeth Busnes a Chyllid, yw rhannu ei phrofiadau am addysg uwch cyfrwng Cymraeg â darpar fyfyrwyr:

‘‘Rwy'n edrych ymlaen at gyfarfod disgyblion sy'n meddwl gwneud cais i brifysgol ac esbonio sut rwyf i wedi elwa o ddilyn rhan o fy nghwrs trwy’r Gymraeg.’’

Gellir dilyn blog llysgenhadon y Coleg Cymraeg yma yn ogystal â gweld lluniau o’r unigolion ar safle Flickr y Coleg Cymraeg.

Llun: Dylan Nicholas a Danielle Jones

Penodi Llysgenhadon i Ddylanwadu ar Ddewisiadau Disgyblion