Newyddion

10 Chwefror 2016

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg

10 Chwefror 2016
Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 2 Mawrth 2016 lle bydd tair Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol.

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu mai’r tri a anrhydeddir eleni fydd Ned Thomas, Geraint Talfan Davies a Rhian Huws Williams.

Mae Ned Thomas yn ffigwr amlwg ym mywyd deallusol y Gymru gyfoes. Bu’n Gyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru,  yn newyddiadurwr a darlithydd yn ogystal â bod yn ddylanwadol iawn fel ymgyrchydd iaith. Bu’n Gyfarwyddwr ar Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 1988 ac 1998 ac ef bellach yw ei llywydd. Yn ddiweddar, arweiniodd un o brosiectau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg, ac mae’n gweithio ar y prosiect Detholion a gefnogir gan y Coleg i gyfieithu gweithiau allweddol i’r Gymraeg.

Bu cyfraniad Geraint Talfan Davies tuag at fywyd cyhoeddus Cymru yn un amlwg iawn ers degawdau, ac y mae wedi cyflawni nifer o swyddi allweddol ym myd y cyfryngau a’r celfyddydau. Yn 2010 fe’i penodwyd yn Gadeirydd y Bwrdd Gweithredu a fu’n gyfrifol am lunio cyfansoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a throi’r weledigaeth a amlinellwyd yn adroddiad yr Athro Robin Williams. Gwasanaethodd fel un o gyfarwyddwyr cyntaf y Coleg, gan osod y seiliau ar gyfer sefydlu’r Coleg fel corff annibynnol.

Penodwyd Rhian Huws Williams yn Brif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru yn 2001, ac ers hynny mae hi wedi arwain ar y gwaith o ddatblygu gweithlu cynaliadwy, cymwys a diogel ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd yng Nghymru. Bu ar flaen y gad yn datblygu’r gweithlu hwnnw yn un dwyieithog. Mae wedi cynghori’r Coleg ar adnabod blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi adnoddau ym meysydd iechyd a gofal a dyfernir y gymrodoriaeth iddi er mwyn cydnabod ei hymrwymiad i’r iaith Gymraeg ym myd addysg uwch ac ym maes addysg oedolion yn gyffredinol.

Yn ystod y Cynulliad, bydd cyfle hefyd i gydnabod myfyrwyr hynny sydd wedi sicrhau doethuriaethau dan nawdd y Coleg yn ogystal â chydnabod llwyddiant Meinir Olwen Williams, enillydd Gwobr Norah Isaac am y marc uchaf yn asesiad Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg y llynedd.

Yn ychwanegol, caiff Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan ei chyflwyno i wyddonydd sydd yn gwneud cyfraniad nodedig tuag at addysgu’r gwyddorau drwy gyfrwng y Gymraeg. Yr Athro Siwan Davies o Brifysgol Abertawe fydd yn derbyn y wobr hon eleni.

Meddai Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at anrhydeddu’r tri Cymrawd newydd eleni – mae’r tri wedi cyflawni cymaint yn eu priod feysydd ac wedi bod yn gefnogol i waith y Coleg o’r cychwyn cyntaf.”

Cynhelir y seremoni yn y Deml Heddwch, Parc Cathays yn y brifddinas ar 2 Mawrth 2016 am 6 yr hwyr.

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg