Newyddion

14 Ebrill 2016

Eddie Ladd am 'Wneud yr Amhosib'

14 Ebrill 2016
Bydd y berfformwraig, Eddie Ladd yn cydweithio gyda'r Dr Rhiannon Williams wrth ymgymryd â thasg sy'n ymddangos fel yr un anoddaf iddi eto - fel rhan o ddigwyddiad yn dathlu gwaith yr ysgolhaig adnabyddus, JR Jones.

Adnabyddir Eddie Ladd fel artist heriol a beiddgar, nad sydd yn osgoi y pynciau mawr na chwaith heriau corfforol dwys - mae dwyn i gof perfformiadau megis Gaza/Blanannerch a Ras Goffa Bobby Sands yn brawf o hynny.  Nid syndod felly, mai 'gwneud yr amhosibl' fydd thema'r prosiect nesaf y mae'n rhan ohoni!

Ac eto, her tra wahanol sydd yn ei hwynebu hi y tro hwn, wrth iddi gydweithio gyda'r academydd a pherfformwraig Dr Rhiannon Williams, sydd yn addysgu Theatr a Drama gyda'r Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.  Mi fydd y ddwy yn creu perfformiad byr yr wythnos nesaf mewn ymateb i ysgrifau’r athronydd JR Jones, un o ladmeryddion pwysicaf Cymdeithas yr Iaith a'i hysbrydoliaeth syniadol mwyaf dylanwadol yn y cyfnod cynnar hwnnw.

Meddai Rhiannon: ''Yr hyn sy'n drawiadol wrth ddarllen yr ysgrifau yma - nifer ohonynt yn destunau a draddodwyd i gynulleidfaoedd cenedlaetholgar yn y 60au - yw'r ysbryd a'r egni sydd yn rhedeg trwyddynt, a'r ysfa amlwg sydd gan JR i geisio cymell newid, chwyldro, hyd yn oed, yn eneidiau y sawl sydd yn gwrando.  Dyma elfen o'r hyn rydym yn gobeithio trawsgyweirio i'n perfformiad mewn ymateb i'w waith.''

Mae hefyd yn pwysleisio perthnasedd cyfredol y gŵr o Bwllheli: ''Yn sicr mae'n anodd peidio cael eich ysbrydoli gan waith JR.  Mae ysgrif megis 'A Raid i'r Iaith ein Gwahanu' - sy'n trafod sut mae adfer yr hollt rhwng y Gymraeg a'r di-Gymraeg - yn parhau i gyfathrebu syniadau hollbwysig inni yn y Gymru sydd ohoni.  Dyma lle mae rhywun yn dod wyneb yn wyneb â'r her i 'wneud yr amhosibl' - sef gweddnewid agweddau pobl at y berthynas rhwng iaith a chenedl, a chymell y Gymraeg a'r di-Gymraeg fel ei gilydd i beidio ildio i'r syniad nad oes modd creu newid mawr yn y byd gwleidyddol a chymdeithasol.'

Bydd y perfformiad yn rhan o ddathliad ehangach o waith JR Jones yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe, ar y 21-22ain o Ebrill.  Roedd JR yn bennaeth ar yr Adran Athroniaeth Prifysgol Abertawe yn y 60au, pan oedd yn ei anterth ac yn fyd-enwog, ac er bod JR yn athronydd proffesiynol gyda'r gorau, ei gyfraniad at drafodaethau'r dydd ym meysydd gwleidyddiaeth a chrefydd sydd wedi sefyll prawf amser.

Meddai Dr Huw Williams cydlynydd y digwyddiad a darlithydd Athroniaeth y Coleg Cymraeg sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd;

''Mae'n wych o beth cael Eddie yn cyfrannu at ddigwyddiad aml-ddisgyblaethol sydd yn ymateb i waith JR.  Nid cynhadledd arferol mohoni yn ceisio dadansoddi ei waith yn unig, ond cyfle i berfformwyr, beirdd ac ysgolheigion o sawl maes i ddethol themâu yn ei ysgrifau amrywiol a darganfod ysbrydoliaeth ynddynt.  Dyma ddangos yn ogystal mai nid pwnc haniaethol yn unig yw athroniaeth, ond maes sydd yn cynnig y sylfaen ar gyfer ymwneud mewn modd gwreiddiol gyda phroblemau'r dydd.''

''Byddwn yn dechrau'r digwyddiad am 5yh ar y nos Iau gyda chyflwyniad bywgraffiadol gan un o gyn-fyfyrwyr JR, sef Walford Gealy, ac yna sesiwn gyda Daniel Williams, gan gynnwys trafodaeth o waith JR a pherfformiad gyda'i bedwarawd jazz-gwerin. 

Ceir gwybodaeth bellach yma.

 Eddie Ladd am 'Wneud yr Amhosib'