Newyddion

5 Mai 2016

Coleg Cymraeg yn Cynnig Cymorth Ariannol i Ddisgyblion

5 Mai 2016
Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael cynnig y Brif Ysgoloriaeth o £3,000 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgol yng Nghymru fis Medi.

Bydd y darpar fyfyrwyr yn derbyn yr arian dros dair blynedd ar yr amod eu bod yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymgeisiodd cannoedd o ddarpar fyfyrwyr am Brif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg nôl ym mis Ionawr, a hynny i astudio amrywiol feysydd gan gynnwys Chwaraeon, Ieithoedd Modern, Daearyddiaeth a Nyrsio.

Un oedd yn falch o glywed ei bod yn llwyddiannus oedd Esther Llwyd Ifan o Ysgol Penweddig fydd yn astudio’r Gyfraith a Chymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd:

‘‘Bydd astudio drwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch yn adlewyrchu fy mrwdfrydedd dros ddefnyddio’r iaith yn y byd gwaith. Mae galw am gyfreithwyr dwyieithog yn y Gymru fodern, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, felly bydd astudio’r Gyfraith drwy’r Gymraeg yn gosod sylfeini cadarn ac yn meithrin fy ngallu i gyfathrebu’n effeithiol wrth ddilyn gyrfa maes o law.’’ 

Dwy ysgoloriaeth arall sydd wedi’u dyfarnu yw Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 sydd wedi’i chynnig i Teleri Wilson o Ysgol y Preseli yn ogystal ag Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd o £3,000 fydd yn cael ei rhoi i Ceinwen Ann Margaret Jones o Ysgol Brynrefail.

Bydd cyfle i’r rheiny sy’n dymuno astudio o leiaf 33% o’u cwrs drwy’r Gymraeg ymgeisio am yr Ysgoloriaeth Meddygaeth o £1,500 cyn 8 Mai 2016, a bydd gwybodaeth am Ysgoloriaethau Israddedig y Coleg 2017 ar gael ar wefan y Coleg fis Medi.

Mae rhestr lawn o’r disgyblion sydd wedi cael cynnig y Brif Ysgoloriaeth eleni ar gael isod.

Enillwyr Ysgoloriaethau prif 2016

Coleg Cymraeg yn Cynnig Cymorth Ariannol i Ddisgyblion