Newyddion

5 Mai 2016

Disgybl o Ysgol Y Preseli yn Derbyn Ysgoloriaeth William Salesbury

5 Mai 2016
Merch o Ysgol y Preseli, Crymych sydd wedi ennill Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 eleni.

Bwriad Teleri Wilson, o Bontfaen, Abergwaun, yw dilyn cwrs gradd BA Addysg Gynradd trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o fis Medi 2016 ymlaen.

Teleri yw’r trydydd myfyriwr i dderbyn yr ysgoloriaeth yma sy’n cael ei chynnig yn flynyddol gan Gronfa Genedlaethol William Salesbury i fyfyriwr, sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o brifysgolion Cymru. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r ysgoloriaeth ar ran y Gronfa.

Ar hyn o bryd, mae Teleri yn astudio Lefel A mewn Cymraeg, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth a Bagloriaeth Cymru. Mae ei bryd ar fod yn athrawes arloesol ac effeithiol a fydd yn ysbrydoli ac annog disgyblion y dyfodol i weld y Gymraeg fel adnodd a fydd yn agor drysau iddynt yn gymdeithasol ac yn eu gwaith dyddiol.

Meddai Teleri:  “Mae derbyn yr Ysgoloriaeth yma yn fraint o’r mwyaf ac edrychaf ymlaen at fod yn llysgennad brwdfrydig dros y Gymraeg ac i waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Brifysgol. Mae angen athrawon cynradd sydd yn meddu ar sgiliau ieithyddol cadarn er mwyn hyrwyddo sgiliau llythrennedd disgyblion ac edrychaf ymlaen yn eiddgar i gael cychwyn ar y cwrs yng Nghaerfyrddin.”

Ychwanegodd John Gwilym Jones, Cadeirydd Cronfa Genedlaethol William Salesbury: ‘‘Llongyfarchiadau i Teleri ar ennill yr Ysgoloriaeth eleni. Yr oedd ei chymwysterau academaidd a’i hymroddiad I’r proffesiwn dysgu yn ei gwneud yn enillydd haeddiannol o blith nifer dda o ymgeiswyr disglair. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda hi er mwyn hyrwyddo addysg uwch cyfrwng Cymraeg a dymunwn bob llwyddiant iddi yn ei gyrfa.’’

Disgybl o Ysgol Y Preseli yn Derbyn Ysgoloriaeth William Salesbury