Newyddion

30 Mai 2016

Ymgyrch Genedlaethol yn Pwysleisio Budd Astudio'r Gymraeg

30 Mai 2016
Mae adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cydweithio i lansio ymgyrch genedlaethol i hyrwyddo gwerth astudio’r Gymraeg fel pwnc gradd.

Caiff yr ymgyrch #AstudioCymraeg ei lansio ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint yr wythnos nesaf a bydd cyfleoedd i gyfrannu ymhell wedi hynny.  Bydd cynrychiolwyr o adrannau Cymraeg y prifysgolion yn gofyn i’r cyhoedd, cyn-fyfyrwyr, myfyrwyr presennol, athrawon, darlithwyr ac enwogion i nodi eu sylwadau am bwysigrwydd a gwerth astudio’r Gymraeg, a hynny mewn swigen siarad bwrpasol. Caiff lluniau’r cyfranwyr a’u sylwadau eu llwytho i amryw gyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #AstudioCymraeg.

Bydd sylw penodol i’r ymgyrch ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar fore Mawrth 31 Mai rhwng 11yb – 12yp.

Bydd y Coleg hefyd yn crynhoi cyfraniadau gan yr adrannau Cymraeg unigol fel rhan o ymgyrch ehangach i dynnu sylw at y Gymraeg fel pwnc Addysg Uwch. Mae hyn yn cynnwys datblygu pecyn i godi ymwybyddiaeth athrawon ysgolion uwchradd o’r cyfleoedd a’r manteision o barhau gyda’r Gymraeg yn y brifysgol. Hyderir y bydd y pecyn hwn hefyd yn cefnogi athrawon wrth iddynt annog disgyblion i ddewis y Gymraeg fel pwnc Lefel A.

Plannwyd yr hedyn ar gyfer yr ymgyrch yn un o gyfarfodydd Panel Iaith a Llên y Coleg Cymraeg – panel traws-sefydliadol sy’n cwrdd i drafod prosiectau a chyfleoedd i hyrwyddo’r ddisgyblaeth. Dr Cathryn Charnell-White yw Cadeirydd y panel “Mae cyrsiau gradd pob un o'n hadrannau Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru yn adlewyrchu perthnasedd y Gymraeg a'i llên, nid yn unig mewn cyd-destun Cymreig ond mewn cyd-destun rhyngwladol. Mae cyrsiau TGAU a Lefel A yn cynnig golwg drwy gil y drws, ond mae gradd yn y Gymraeg yn agor y drws led y pen i bob math o feysydd astudiaeth: hanes ein llên a llenyddiaeth gyfoes, theori lenyddol, llenyddiaeth plant, llên gwerin, astudiaethau menywod ac astudiaethau rhywedd, ysgrifennu creadigol a sgriptio, cyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, yr iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, cyfieithu ac addasu, y Gymraeg a'r cyfryngau, cymdeithaseg yr iaith Gymraeg. Mae'r rhestr yn ddi-ben-draw! Mae #AstudioCymraeg yn gyfle i ni ddathlu ein disgyblaeth a'n myfyrwyr”

Mae gwybodaeth bellach am fanteision astudio’r Gymraeg ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ogystal â manylion ysgoloriaethau a chyrsiau gradd Cymraeg y gellid eu hastudio

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/trwyrgymraeg/pynciau/celfyddydau/ygymraeg/

Ymgyrch Genedlaethol yn Pwysleisio Budd Astudio'r Gymraeg