Newyddion

21 Mehefin 2016

Adnodd newydd cyfrwng Cymraeg yn olrhain hanes Celf drwy’r oesoedd

21 Mehefin 2016
Mae gwefan newydd ar fin cael ei lansio a fydd yn arf addysgol bwysig wrth godi ymwybyddiaeth disgyblion ysgol a myfyrwyr ynglŷn ag esblygiad Celf, - o’r Oes Neolithig hyd at heddiw.

Ffrwyth gwaith ymchwil gan ddarlithwyr Coleg Celf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a phartneriaid yw Llinell Amser: Lle-Olion (www.llinell-amser.co.uk). Caiff y prosiect ei ariannu a’i gefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Datblygwyd y wefan gan Ganolfan Peniarth.

Er bod y wefan wedi ei chreu at ddibenion addysg, a hynny yn benodol drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n wefan gyhoeddus er mwyn caniatau i gynulleidfa ehangach elwa o’r cynnwys. Mae deg llinell amser a phob un yn cynnwys cyfres o luniau a thestunau sy’n esbonio hanes a chyd-destun y darn dan sylw. Mae yma ddolenni at wefannau eraill er mwyn annog a galluogi’r defnyddiwr i wneud gwaith ymchwil pellach.

Caiff y wefan ei lansio mewn cynhadledd ddydd Mercher 22 Mehefin yn Abertawe. Bydd  “O’r Ysgol i’r Radd: Y Celfyddydau Gweledol”, a drefnir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Prifysgol Metropolitan Caerdydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dod ag athrawon, darlithwyr, artistiaid a chynrychiolwyr eraill y maes Celf a Dylunio ynghyd. Nod y digwyddiad yw i bwysleisio pwysigrwydd ac amlygu’r cyfleoedd o barhau i astudio Celf a Dylunio drwy gyfrwng y Gymraeg a sut mae hynny yn fanteisiol yn y byd gwaith a’r diwydiant. Bydd yn gyfle i fynd i’r afael â rai o’r heriau yn y maes hefyd.

Mae Gwenllian Beynon yn Uwch Ddarlithydd Celf ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn rhan o gynllun staffio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Meddai:  “Mae diffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg ym maes Celf a Dylunio felly mae gwefan Llinell Amser: Lle-Olion yn adnodd hollbwysig. Rydym yn edrych ymlaen at ddangos y wefan am y tro cyntaf yn y gynhadledd – digwyddiad a fydd yn dathlu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg cyfredol yn ein hysgolion, Colegau Addysg Bellach a phrifysgolion ac yn ysgogi trafodaeth ehangach o ran cysylltu addysg a’r byd gwaith. Mae’r wefan yn un rhan o’r darlun a pha ffordd well i dynnu sylw ac ennyn diddordeb yn y maes Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg na thrwy adnodd trawiadol a hynod weledol fel hyn!”

 

Adnodd newydd cyfrwng Cymraeg yn olrhain hanes Celf drwy’r oesoedd