Newyddion

26 Gorffennaf 2016

Partneriaeth y Coleg Cymraeg a’r Brifysgol Agored yn Cryfhau

26 Gorffennaf 2016
Wrth i ni baratoi i lansio strategaeth academaidd ddiwygiedig yn yr hydref, gan adeiladu ar y strategaeth bresennol a gyhoeddwyd yn 2012, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi datblygiad newydd yn ein partneriaeth gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Bydd y datblygiad yn ymwneud yn benodol gyda chefnogi a gwella cyfleoedd dysgu rhan-amser a dysgu o bell drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn cydnabod bod yna ystod eang o gyfleoedd astudio rhan-amser eisoes mewn nifer o sefydliadau addysg uwch, ond nid yw’r rhain fel arfer wedi eu cynllunio i ystyried gofynion penodol myfyrwyr sy'n astudio ar ffurf dysgu o bell. Mae myfyrwyr sydd yn gweithio’n llawn-amser neu â chyfrifoldebau gofal sylweddol yn wynebu her arbennig ac mae sicrhau cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr o'r ystod ehangaf posibl o gefndiroedd yn bwysig. Yng nghyd-destun y strategaeth academaidd newydd, bydd y Coleg yn ceisio mynd i'r afael â’r maes hwn.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r ddau sefydliad wedi sefydlu nifer o fentrau cydweithredol, gan gynnwys:

  • Darlithyddiaeth mewn Gwaith Cymdeithasol yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, wedi ei chyllido gan y Coleg;
  • Cytundeb parhaus i dynnu ar arbenigedd y Brifysgol Agored mewn dysgu o bell o ran datblygu adnoddau a hyfforddi staff;
  • Cefnogaeth gan y Coleg i brosiect Open Learn Cymru y Brifysgol Agored, a lansiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn 2014. 

Mae trafodaethau manwl ar ffyrdd o adeiladu ar y bartneriaeth yn cael eu cynnal ar hyn o bryd ond rydym yn falch o gyhoeddi y bydd gwaith yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:

  • Cefnogi cynlluniau'r Brifysgol Agored i ddatblygu a gwella Open Learn Cymru ac i sicrhau bod mynediad i adnoddau o Lyfrgell Adnoddau’r Coleg drwy Open Learn Cymru lle bo hynny'n briodol;
  • Cynnig Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg i fyfyrwyr sy'n astudio drwy’r Brifysgol Agored;
  • Gweithio gyda'r Brifysgol Agored i ddatblygu deunyddiau mynediad agored i gefnogi'r Dystysgrif;
  • Gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored i alluogi siaradwyr Cymraeg sy'n dewis astudio tu allan i Gymru i gael mynediad at ddeunyddiau a chyfleoedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda'r bwriad o'u hannog i ddychwelyd i Gymru i astudio, gweithio a byw ar ôl graddio;
  • Ystyried ymarferoldeb datblygu rhai o gynlluniau’r Brifysgol Agored drwy gyfrwng y Gymraeg fel prosiect peilot.
Partneriaeth y Coleg Cymraeg a’r Brifysgol Agored yn Cryfhau