Newyddion

9 Chwefror 2017

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

9 Chwefror 2017
Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Dr Haydn E Edwards fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg o 1 Ebrill 2017.

Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, Andrew Green, sydd yn dod i ddiwedd ei dymor gwasanaeth ar ddiwedd mis Mawrth 2017.

Mae gan Haydn Edwards gefndir mewn addysg bellach ac uwch. Bu'n Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Menai rhwng 1994 a 2009 gan ymestyn a datblygu y ddarpariaeth addysgol. 

Ar ôl graddio mewn Cemeg a Ffisioleg arhosodd ymlaen ym Mhrifysgol Salford i gwblhau doethuriaeth. Gweithiodd mewn nifer o sefydliadau addysg uwch a phrifysgolion ym Mhrydain, yr Unol Daleithiau a Siapan ac mae'n Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg. Yn ddiweddar, bu'n Gyfarwyddwr Anweithredol gydag Estyn ac yn Ymddiriedolwr ac Is-lywydd Amgueddfa Cymru. Arweiniodd nifer o adolygiadau polisi i Lywodraeth Cymru gan gynnwys adolygiad o faes Cymraeg i Oedolion sydd wedi arwain at sefydlu'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.

Dywedodd Haydn:  "Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi gwneud cyfraniad pwysig iawn i ddatblygiad addysg uwch cyfrwng Cymraeg dros y chwe blynedd diwethaf ac mae hyn yn glod i bawb sydd wedi bod yn ymwneud a'r gwaith. Rwy’n edrych ymlaen at ymgymryd â'r cyfrifoldebau newydd ymhen ychydig wythnosau gyda'r bwriad o ddatblygu’r gwaith ymhellach yn y blynyddoedd sydd i ddod".

Meddai Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr: “Mae’n bleser i benodi Haydn fel cadeirydd newydd y Coleg. Mae ganddo brofiad eang ym maes llywodraethiant ac arwain sefydliad mawr. Edrychwn ymlaen yn fawr at gydweithio ag ef yn ystod y cyfnod cyffrous newydd yma yn hanes y Coleg.”

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Rwy’n croesawu penodiad Haydn fel cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn fawr iawn. Mae ganddo ddealltwriaeth eang addysg ôl-orfodol yng Nghymru ac o gyd-destun ehangach polisïau Llywodraeth Cymru o fewn a thu hwnt i faes addysg. Mae pawb sydd yn gysylltiedig â’r Coleg yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio ag ef dros y blynyddoedd nesaf.”

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol