Newyddion

20 Chwefror 2017

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg

20 Chwefror 2017
Mae Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg yn cael ei gynnal eleni yn Abertawe ar ddydd Mercher yr 8fed o Fawrth.

Mewn dathliad arbennig o ysgolheictod Cymraeg, bydd Dr.Sian Wyn Siencyn, yr Athro Brynley F.Roberts a’r Athro Merfyn Jones yn cael eu hurddo’n Gymrodyr a hynny am eu cyfraniadau nodedig tuag at addysg uwch Cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn gyffredinol.

Mae Dr Siân Wyn Siencyn yn arloeswraig ym maes Plentyndod Cynnar fel disgyblaeth academaidd. Graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Cymru Aberystwyth a threuliodd dros bum mlynedd ar hugain yn cefnogi pobl ifanc a theuluoedd fel athrawes, ymgynghorydd, datblygydd polisi ac ymchwilydd. Ymunodd â staff Coleg y Drindod Caerfyrddin (fel yr oedd ar y pryd) a bu’n flaengar wrth sefydlu Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn y sefydliad yn 2000 gan ddatblygu’r adran fel un arweiniol yn y maes dros y pymtheg mlynedd y bu’n bennaeth arni. Gwasanaethodd fel aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac arweiniodd nifer o brosiectau a noddwyd gan y Coleg.

Brodor o Gwm Cynon yw Brynley F. Roberts, sy’n academydd amlwg ym maes y Gymraeg a hanes llenyddiaeth Cymru ers dros hanner canrif. O 1978 hyd 1985 roedd yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru a gwasanaethodd fel Llyfrgellydd Cenedlaethol rhwng 1985 a 1994. Roedd hefyd yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a chwaraeodd ran allweddol mewn sefydlu perthynas adrannau Cymraeg y prifysgolion gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn 2013 traddododd y gyntaf yn y gyfres o ddarlithoedd Edward Llwyd o dan nawdd y Coleg a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r Athro R. Merfyn Jones yn un o haneswyr amlycaf y Gymru gyfoes, a’i brif gyflwyniadau yn cynnwys ei gyfrol arloesol ar chwarelwyr Gwynedd, The North Wales Quarrymen, 1874-1922, a’r gyfres deledu nodedig Cymru 2000 a ddarlledwyd ar droad y mileniwm. Yn dilyn gyrfa academaidd ym mhrifysgolion Abertawe, Lerpwl a Bangor, fe’i penodwyd yn Is Ganghellor Prifysgol Bangor yn 2004. Fe’i penodwyd yn gadeirydd cyntaf y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011, chwaraeodd ran greiddiol mewn sefydlu’r Coleg fel corff cenedlaethol. Rhoddodd bwyslais neilltuol ar yr egwyddor y gellid trin a thrafod pob disgyblaeth academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’r egwyddor honno’n un sydd bellach yn ganolog i strategaeth academaidd y Coleg.

Meddai Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Pleser o’r mwyaf fydd anrhydeddu’r tri Chymrawd newydd i’r Coleg – mae cyfraniad y tri i’w meysydd unigol yn sylweddol ac mae’u cefnogaeth brwd i waith y Coleg wedi bod yn amlwg ers y dechrau’n deg.”

Cynhelir y seremoni yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe am 6:30 yr hwyr. Estynnir croeso cynnes i bawb a darperir lluniaeth ysgafn.

Urddo Tri Chymrawd Newydd i'r Coleg