Newyddion

3 Awst 2017

Lisa Sheppard yn Ennill Gwobr Gwerddon

3 Awst 2017
Dr Lisa Sheppard o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

E-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw Gwerddon sy’n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd gwreiddiol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.

Eleni, erthygl Lisa – ‘‘Troi Dalen ‘Arall’: Ail-ddehongli’r berthynas rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewn dwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr ‘arall’ – a ddaeth i’r brig.

Cyflwynir y Wobr i Lisa yn ystod dathliad penblwydd Gwerddon yn 10 oed ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddydd Mawrth 8 Awst am 3:30y prynhawn.

Dywedodd Lisa, sydd yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd:

“Roedd yn fraint clywed bod Gwobr Gwerddon wedi’i dyfarnu i mi, a hynny’n hollol annisgwyl. Hoffwn ddiolch yn fawr i dîm golygyddol Gwerddon am eu cefnogaeth, ac i Dr Huw Williams, Prifysgol Caerdydd, am fy ngwahodd i gyfrannu at y rhifyn arbennig a phwysig ar ‘Berthnasau Athronyddol’. Mae’r erthygl yn trafod sut y mae nofelau Cymreig cyfoes (Y Tiwniwr Piano gan Catrin Dafydd  a The Book of Idiots gan Christopher Meredith), yn portreadu siaradwyr Cymraeg a Saesneg ill dau yng Nghymru fel ‘yr arall’, fel pobl ddieithr neu wahanol.

“Yn yr oes sydd ohoni, gyda phrosesau fel ‘Brexit’ yn eu hanterth, mae’n bwysig inni ddeall sut y mae’r delweddau a welwn o’n cwmpas yn darlunio rhai grwpiau cymdeithasol fel ‘yr arall’ hefyd, fel rhywrai sydd y tu allan i’r norm cenedlaethol, a sut mae presenoldeb iaith leiafrifol gynhenid fel y Gymraeg yn effeithio ar y prosesau hyn.

“Rhaid diolch i Gwerddon felly am y cyfle i drafod materion o bwys fel hyn trwy gyfrwng y Gymraeg, a meddwl am sut y gall ein profiadau dwyieithog yn y Gymru gyfoes ein helpu i ail-ddiffinio’n perthynas gyda grwpiau lleiafrifol neu ymylol eraill yng Nghymru a Phrydain”

Dywedodd golygydd Gwerddon, Dr Anwen Jones:

“Rydyn ni’n llongyfarch Lisa yn wresog ar ennill y wobr eleni. Gwobrwywyd yr erthygl hon, o blith nifer o erthyglau arbennig o dda ar sail grym y ddadl, ac ansawdd y dystiolaeth ysgolheigaidd a gyflwynwyd. Mae hi hefyd o ddiddordeb i bobl y tu allan i faes penodol llenyddiaeth ac athroniaeth. Trwy gyfuno’r nodweddion yma mae’r erthygl yn enghraifft loyw o fwriad Gwerddon.”

Ychwanegodd Anwen “Diolch i Lisa ac i’r holl awduron eraill sydd wedi cyhoeddi yn Gwerddon dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac sydd yn parhau i gyflwyno eu gwaith. Rydym yn awyddus iawn i dderbyn gwaith ysgolheigaidd gwreiddiol a diddorol o bob maes ymchwil.

“Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am noddi’r wobr yma eto eleni.”

 

Gwybodaeth bellach:

Cyfeirnod llawn yr erthygl: Sheppard, L. (2016) ‘Troi Dalen ‘Arall’: Ail-ddehongli’r berthynas rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewn dwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr ‘arall’ Gwerddon, 21, 26-47.

Gellid darllen yr erthygl yma: http://www.gwerddon.cymru/cy/rhifynnau/rhifyn21/erthygl2/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mari Fflur, Swyddog Cyhoeddiadau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar m.fflur@colegcymraeg.ac.uk neu 01248 660 672.

Gwerddon
Mae Gwerddon yn e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg sy’n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd gwreiddiol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Dau brif amcan sydd i Gwerddon, sef symbylu a chynnal trafodaeth academaidd, a chreu cronfa o waith ysgolheigaidd at ddefnydd myfyrwyr ymchwil ac academyddion. Sefydlwyd Gwerddon yn 2007. Dr Anwen Jones, Prifysgol Aberystwyth, yw’r golygydd presennol a’r Athro Eleri Pryse, Prifysgol Aberystwyth, yw Cadeirydd y Bwrdd Golygyddol. Cyllidir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi ysgolheigaidd genedlaethol gyntaf Cymru. Fe’i sefydlwyd a’i lansiwyd ym mis Mai 2010. Bellach mae iddi dros dri chant a hanner o Gymrodyr, sy’n ffigurau blaenllaw yn eu disgyblaethau academaidd perthnasol. Ethos arweiniol y Gymdeithas yw Dathlu Ysgolheictod a Gwasanaethu’r Genedl: yn ogystal â dathlu, cydnabod, diogelu ac annog rhagoriaeth ym mhob un o’r disgyblaethau ysgolheigaidd.

 

 

Gwybodaeth bellach

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Elin Williams, ar 07817297351, neu e-bostiwch e.williams@colegcymraeg.ac.uk

Lisa Sheppard yn Ennill Gwobr Gwerddon