Newyddion

20 Hydref 2017

Beirdd yn Codi Proffil Y Gymraeg Fel Pwnc Mewn Ysgolion ar Hyd a Lled Cymru

20 Hydref 2017
Dros y mis nesaf bydd y Gymraeg yn mynd ar wibdaith o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda dau fardd adnabyddus er mwyn codi proffil y pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

Bydd y prifeirdd Rhys Iorwerth ac Aneirin Karadog yn rhan o’r prosiect  ‘Y Gymraeg ar Daith’, sy’n cael ei arwain gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cydweithrediad ag adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru.

Bydd y prosiect yn caeld ei lansio ar Ddydd Mawrth 24 Hydref 2017 yn Ysgol Gyfun Bro Edern, Caerdydd am 9 y bore.

Mae’r prosiect yn ymateb i’r angen i fynd i’r afael â’r her sy’n wynebu pynciau y celfyddydau a’r dyniaeathau, gan gynnwys y Gymraeg, fel pwnc academaidd Safon Uwch. Mae cynnwys gweithdai’r prosiect yn seiliedig ar ymgyngoriad gyda CBAC a grŵp o athrawon Cymraeg mewn ysgolion ledled Cymru.

Bwriad y gweithdy, fydd yn ymweld â 30 o ysgolion uwchradd ac yn ymwneud â bron i 2,000 o ddisgyblion, yw dod â’r maes llafur TGAU yn fyw, a thanio diddordeb a brwdfrydedd y disgyblion yn y Gymraeg fel pwnc y tu hwnt i’r cymhwyster TGAU. Bydd dwy sesiwn yn cael eu cynnal  - sesiwn adolygu â bardd y mae darn o’i waith ar fanyleb TGAU CBAC, a sesiwn fwy cyffredinol sy’n annog disgyblion i ystyried y manteision di-ri o barhau i astudio’r Gymraeg fel pwnc.

Meddai y Dr Cathryn Charnell-White, cadeirydd Panel Iaith a Llên y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Yn sgil targedau uchelgeisiol y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, ynghyd â’r galw cynyddol am raddedigion sydd yn gallu gweithio’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, mae’n amserol ein bod ni, adrannau Cymraeg y prifysgolion, yn cydweithio i hybu’r Gymraeg fel pwnc. O gydweithio ar gynllun cenedlaethol, gallwn gefnogi ymdrechion athrawon ac ysgolion i sicrhau mwy o drosiant rhwng TGAU a Safon Uwch – a dechrau gweithio tuag at y miliwn o siaradwyr Cymraeg yn y broses!”

Meddai Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes : “Mae gan y system addysg, a chynlluniau penodol o fewn y system gyfraniad allweddol i wneud er mwyn gwireddu’r nod o filiwn o siaradwyr erbyn 2050, felly rwy’n falch iawn i weld y prosiect hwn yn cael ei lansio.”

Mae’r prosiect yn gynnyrch cydweithio rhwng adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru drwy gyfrwng Panel Iaith a Llên y Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Beirdd yn Codi Proffil Y Gymraeg Fel Pwnc Mewn Ysgolion ar Hyd a Lled Cymru