Newyddion

13 Chwefror 2018

Cynyddu’r Nifer o Fyfyrwyr Meddygaeth Cyfrwng Cymraeg

13 Chwefror 2018
Mae cynllun newydd i gynyddu’r nifer o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n astudio meddygaeth wedi cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Prifysgol Abertawe.

Nod cynllun Doctoriaid Yfory yw cynyddu nifer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n astudio meddygaeth drwy gynyddu nifer y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n ymgeisio’n llwyddiannus i ysgolion meddygol.

Y targed ar gyfer y cynllun peilot yw recriwtio rhwng 25-50 o ddisgyblion Blwyddyn 12.

Y bwriad yw galluogi i’r darpar ddisgyblion i ymchwilio i’r opsiynau ac i wneud y gorau o brofiadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli er mwyn datblygu syniadau gyrfaol ag i benderfynu a fyddai gradd mewn meddygaeth yn apelio ac yn addas iddynt.

Mae’r cynllun wedi ennyn cefnogaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gethin AC.

Meddai: “Mae’n hynod o bwysig bod unigolion yn gallu derbyn gofal, lle y bo’n bosibl, yn eu hiaith gyntaf ac mae ardaloedd ar draws Cymru lle mae Cymraeg yn iaith gyntaf i nifer fawr o’r trigolion. Mae’r cynllun yma yn cynnig cefnogaeth i siaradwyr Cymraeg sydd am ddilyn gyrfa fel gweithwyr iechyd proffesiynol. Edrychaf ymlaen at glywed barn y rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen wrth iddo fynd rhagddo.”

Bydd gweithgareddau tua diwedd y rhaglen yn canolbwyntio ar sut i wneud ceisiadau llwyddiannus ac yn paratoi’r darpar fyfyrwyr ar gyfer y broses gyfweld.

Byddwn hefyd yn gobeithio cynyddu dealltwriaeth y darpar fyfyrwyr o sut y gall cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg wella eu cyflogadwyedd gan bwysleisio pa mor bwysig yw bod pobl yng Nghymru yn derbyn gofal o safon uchel mewn iaith addas.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

•           Sesiwn flasu

•           Cefnogaeth gan fentor penodol (myfyrwyr meddygol cyfredol prifysgolion Caerdydd ac Abertawe)

•           Cwrs preswyl dau ddiwrnod ar sut i ymgeisio yn llwyddiannus i astudio Meddygaeth

•           Cwrs dosbarth meistr ar gyfweliadau llwyddiannus Hydref/ Tachwedd 2018

•           Bydd y myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn derbyn tystysgrif gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Meddai Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n holl bwysig ein bod yn chwarae ein rhan yn yr angen i gynyddu’r gweithlu iechyd cyfrwng Cymraeg yma yng Nghymru.  Ein bwriad yw sicrhau fod pob myfyriwr sydd ar y cynllun yn cael pob cyfle posib i ymgeisio’n llwyddiannus ar gyfer cwrs Meddygaeth neu broffesiwn iechyd addas arall.”

Cynyddu’r Nifer o Fyfyrwyr Meddygaeth Cyfrwng Cymraeg