Newyddion

1 Mawrth 2018

Urddo Dau Gymrawd Er Anrhydedd Newydd i'r Coleg

1 Mawrth 2018
Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg yn cael ei gynnal eleni yn Aberystwyth ddydd Mercher 7 Mawrth a hynny yng Nghanolfan Morlan.

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu urddo dau Gymrawd er Anrhydedd eleni sef Gwerfyl Roberts a’r Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts.

Daw Gwerfyl Roberts o Sir Drefaldwyn a tan ei hymddeoliad diweddar, roedd yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan ymchwil LLAIS sy’n arbenigo ar ddwyieithrwydd yn y gwasanaethau iechyd a gofal. Rhoddodd flynyddoedd o wasanaeth i ddatblygu addysgu Nyrsio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Mae hi wedi arloesi yn y maes hwn drwy gydol ei gyrfa ac wedi sicrhau bellach fod nifer sylweddol o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Bangor ar y rhaglenni Nyrsio wedi astudio yn y Gymraeg, ac yn barod i arddel eu proffesiwn yn ddwyieithog. Mae hi hefyd wedi derbyn cydnabyddiaeth yn genedlaethol am ei gwaith yn y maes.

Ganwyd Gareth Roberts yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, ac aeth i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Rhydychen cyn derbyn doethuriaeth o Brifysgol Nottingham. Fe’i gwnaed yn Brifathro Coleg y Normal, ac yna, yn dilyn yr uno gyda Phrifysgol Cymru, Bangor, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ac yn Athro Addysg. Ymysg ei gyfrifoldebau yn y Brifysgol yr oedd darpariaeth cyfrwng Cymraeg a chwaraeodd ran weithredol iawn yn y trafodaethau a arweiniodd at sefydlu’r Coleg Cymraeg. Gydol ei yrfa, mae Gareth Roberts wedi poblogeiddio mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gyhoeddi ei gyfrol Mae Pawb yn Cyfrif yn 2012.

Yn ystod y Cynulliad, bydd cyfle hefyd i wobrwyo’r myfyrwyr hynny sydd wedi sicrhau doethuriaethau dan nawdd y Coleg yn ogystal â chydnabod llwyddiant Anna Wyn Jones, enillydd Gwobr Norah Isaac am y canlyniad gorau o blith yr ymgeiswyr yn asesiad Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg y llynedd.

Yn ogystal, bydd Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan yn cael ei chyflwyno i wyddonydd disglair dan ddeugain mlwydd oed. Dr Tudur Davies sy’n darlithio mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr honno eleni.

Meddai Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  ‘‘Edrychwn ymlaen at urddo yng Nghynulliad y Coleg dau gydweithiwr sydd wedi cyfrannu a chyflawni cymaint dros addysg cyfrwng Cymraeg yn eu priod feysydd.  Bydd hefyd yn fodd o ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ddiflino i’r Coleg o’r cychwyn cyntaf. Pleser mawr hefyd fydd cymryd y cyfle i longyfarch y rheiny sydd wedi rhagori yng ngwobrau’r Coleg eleni.’’

Cynhelir y seremoni yn Canolfan Morlan, Aberystwyth am 6:30 yr hwyr nos Fercher 7 Mawrth 2018. Estynnir croeso cynnes i bawb a darperir lluniaeth ysgafn.

Urddo Dau Gymrawd Er Anrhydedd Newydd i'r Coleg