Newyddion

Dydd Mawrth 01 Mai 2018

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mawrth 01 Mai 2018
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi penodi dau aelod newydd i ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Llinos Roberts a Pedr ap Llwyd yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a’r Gymraeg yng Ngholeg Cambria yw Llinos Roberts. Mae’n meddu ar flynyddoedd o brofiad ym maes addysg bellach a chysylltiadau cyhoeddus, ac mae wedi bod yn aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg ers sawl blwyddyn.

Mae Pedr ap Llwyd yn Gyfarwyddwr a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o faes llywodraethiant ac adnoddau dynol, yn ogystal â bod yn Ynad Heddwch llywyddol.

Meddai Dr Haydn E Edwards, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg: “"Rydym fel Coleg yn edrych ymlaen i groesawu Llinos a Pedr i gyfarfod nesaf y Bwrdd ac i gydweithio dros y blynyddoedd sydd i ddod.  

 Daw Llinos o gefndir addysg bellach ac mae wedi arwain datblygiadau sylweddol i'r Gymraeg yng Ngholeg Cambria. Fel uwch reolwr mae ganddi brofiad helaeth o gynllunio a gweithredu llwyddiannus ar lefel strategol.

 Aeth ymlaen: “Mae gan Pedr hefyd brofiad helaeth o arwain, llywodraethiant a gweithredu'n strategol yn y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd ei sgiliau proffesiynol helaeth yn gaffaeliad i'r Bwrdd a hefyd ei brofiad fel cyflogwr myfyrwyr y Coleg.

 Gwn y byddant yn dod a chyfraniadau pwysig ac unigryw i'n gwaith fel sefydliad oherwydd eu cefndiroedd a'u profiadau helaeth."

Meddai Llinos Roberts: “Rydw i’n falch iawn o gael fy mhenodi fel aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr.  Mae hi’n gyfnod cyffrous i addysg ôl-16 cyfrwng Cymraeg wrth i’r colegau addysg bellach ddod yn rhan o gylch gwaith y Coleg ac edrychaf ymlaen at fod yn rhan o’r datblygiadau yma i’r dyfodol.”

Meddai Pedr ap Llwyd: “Mi fydd hi’n fraint medru gwasanaethu’r Coleg fel Cyfarwyddwr anweithredol a chael bod yn rhan o gyffro a heriau addysg ôl-16 cyfrwng Cymraeg y dyfodol a sicrhau ein bod ni’n cyfrannu’n sylweddol at amcanion a nodau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Gymraeg.”

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr