Newyddion

20 Mehefin 2018

Cwrs yn Cefnogi Doctoriaid Yfory

20 Mehefin 2018
Bydd dros 40 o ddisgyblion o bob cwr o Gymru yn dod ynghyd ar gwrs preswyl ddiwedd yr wythnos hon fel rhan o gynllun Doctoriaid Yfory y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe.

Bwriad y cwrs preswyl gaiff ei gynnal yng Nghaerdydd ar 21-22 Mehefin fydd cynnig cyngor i ddarpar fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio Meddygaeth neu broffesiwn iechyd addas arall yn y brifysgol er mwyn iddynt benderfynu a fyddai gradd yn y maes yn apelio.

Mae cynllun Doctoriaid Yfory wedi ennyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru a bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC yn bresennol i gyflwyno araith allweddol:

Yn ôl Mr Gething: ‘‘Fel sydd wedi’i nodi yn ein strategaeth, Mwy na Geiriau, rydym am sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn gofal iechyd yn eu mamiaith. Mae cynllun Doctoriaid Yfory yn rhan o’n gwaith i recriwtio mwy o siaradwyr Cymraeg wrth annog a chynorthwyo darpar fyfyrwyr meddygol o ysgolion cyfrwng Cymraeg i ddilyn gyrfa o fewn GIG Cymru. Gobeithio y gwnaiff y myfyrwyr fwynhau eu profiadau a derbyn gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n cael ei gynnig gan yrfa yn y maes a’r gwerth a’r parch sydd gan y cyhoedd i’r gwasanaeth pwysig hwn. Gall gyrfa o fewn GIG Cymru dalu ar ei chanfed ac rwy’n gobeithio y bydd rhai o fyfyrwyr y cynllun yn datblygu i fod yn Ddoctoriaid Yfory yng Nghymru.’’  

Yn dilyn hynny, bydd cyfle iddynt gymryd rhan mewn amryfal weithdai megis ‘Mewnwelediad i Fyd y Claf’ yn ogystal â sesiwn holi ac ateb o dan y teitl ‘Ble fydd eich gyrfa feddygol yn eich tywys chi?’ Bydd myfyrwyr a meddygon sy’n gweithio ym meysydd meddygaeth teulu, niwroleg, anesthetig, iechyd plant a radioleg yno i rannu eu profiadau. Gobeithio y gwnaiff y myfyrwyr fwynhau eu profiadau a derbyn gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n cael ei gynnig gan yrfa yn y maes a’r gwerth a’r parch sydd gan y cyhoedd i’r gwasanaeth pwysig hwn. Gall gyrfa o fewn GIG Cymru dalu ar ei chanfed ac rwy’n gobeithio y bydd rhai o fyfyrwyr y cynllun yn datblygu i fod yn Ddoctoriaid Yfory yng Nghymru.’’  

Yn nes at ddiwedd y flwyddyn, bydd cyfle i’r disgyblion fynychu cwrs dosbarth meistr fydd yn canolbwyntio ar sut i wneud ceisiadau llwyddiannus er mwyn eu paratoi ar gyfer y broses gyfweld. Bydd y myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn derbyn tystysgrif gan y Coleg Cymraeg.

Meddai’r Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: 

‘‘Mae’n holl bwysig bod cefnogaeth yn cael ei chynnig i siaradwyr Cymraeg sydd am ddilyn gyrfa fel gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn cynyddu’r gweithlu iechyd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at gyfarfod y disgyblion a dilyn eu llwybrau astudio wrth i gynllun Doctoriaid Yfory fynd rhagddo.’’

Cwrs yn Cefnogi Doctoriaid Yfory