Newyddion

18 Gorffennaf 2018

Gwobrau yn Cydnabod Cyfraniad Cewri ein Cenedl

18 Gorffennaf 2018
Mewn digwyddiad arbennig ar stondin y Coleg Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, bydd tri unigolyn yn derbyn gwobrau er cof am rai o gewri ein cenedl.

Bydd Gwobr John Davies, Gwobr Merêd a Gwobr Gwyn Thomas yn cael eu cyflwyno mewn derbyniad ar stondin y Coleg yn y brifŵyl ddydd Mercher 8 Awst am 4yp.

Cafodd y gwobrau hyn er cof am dri o Gymry mwyaf dylanwadol yr hanner canrif ddiwethaf eu sefydlu rai blynyddoedd yn ôl er mwyn cydnabod llwyddiant myfyrwyr mewn gwahanol feysydd.

Mae Gwobr Merêd yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg a’r enillydd eleni yw Gwyn Aled Rennolff o Brifysgol Abertawe.

Yn ôl Gwyn: ‘‘Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Coleg Cymraeg am yr anrhydedd arbennig yma sy’n gydnabyddiaeth o’r hyn sy’n cael ei wneud i hyrwyddo’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.’’

Caiff Gwobr John Davies ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru ac Elen Mererid Osmond Hughes o Brifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr honno eleni.

Meddai Elen: ‘‘Rwy’n ddiolchgar iawn i Brifysgol Aberystwyth am yr enwebiad ac i’r Coleg Cymraeg am y wobr. Cefais bleser mawr o astudio Hanes ac mae derbyn y wobr hon, sy’n cydnabod pwysigrwydd ymchwilio ac astudio hanes Cymru yn hynod werthfawr i mi.’’

Rhoddir Gwobr Gwyn Thomas i fyfyriwr sy’n cyflwyno’r traethawd estynedig gorau ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd gan fyfyriwr israddedig a Lowri Havard o Brifysgol Abertawe sy’n haeddu’r wobr eleni yn ôl y panel dyfarnu.

Yn ôl Lowri: ‘‘Mae derbyn Gwobr Gwyn Thomas yn hwb enfawr i mi wrth barhau gyda fy ngyrfa academaidd. Ei farddoniaeth oedd testun fy nhraethawd estynedig, ac rwyf wrthi’n gwneud ymchwil ôl-raddedig yn yr un maes hefyd. Gallaf ond gobeithio y byddai wedi mwynhau fy nehongliad o’i waith.’’

Ychwanegodd Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

‘‘Mae’n braf gallu cyflwyno’r gwobrau blynyddol hyn er cof am dri ysgolhaig a chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiad y Coleg. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r paneli dyfarnu am eu gwaith ac wrth gwrs i deuluoedd y Dr Meredydd Evans, y Dr John Davies a’r Dr Gwyn Thomas am eu cefnogaeth i’r gwobrau. Hoffwn longyfarch Gwyn, Elen a Lowri am gael eu dewis i dderbyn y gwobrau ac edrychwn ymlaen at ddathlu gyda hwy ar faes y brifŵyl fis nesaf.’’

Mae copi o raglen y Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfod ar gael yma.

Gwobrau yn Cydnabod Cyfraniad Cewri ein Cenedl