Swyddi

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Cyflog: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Lleoliad: Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor.

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir. 

Dymunwn benodi Cydlynydd Amrywiaeth, Cydraddoldeb a Gwrth-hiliaeth i arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth bum mlynedd er mwyn cynyddu ymwneud pobl o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (DALlE), a phobl sydd â nodweddion gwarchodedig eraill, gyda’r Coleg a darpariaeth ôl-orfodol Gymraeg a dwyieithog. Bydd y strategaeth yn un uchelgeisiol ac yn gosod amserlen a thargedau ar gyfer gweld cynnydd dros y blynyddoedd i ddod. Bydd cydweithio gyda rhan-ddeiliaid eraill yn y sector Gymraeg, yn y sector ôl-orfodol a gyda mudiadau sy’n cynrychioli pobl sydd a nodweddion gwarchodedig yn elfen holl bwysig o’r swydd.

Bydd gan yr unigolyn brofiad o ymwneud gyda chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y Coleg ar hyn o bryd - yn benodol pobl o gefndir DALlE a phobl anabl  - a bydd dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â chroestoriadaeth (intersectionality) yn angenrheidiol.

Ar gyfer y swydd hon rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl a phobl ddu ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o dan reolau gweithredu cadarnhaol y Ddeddf Gydraddoldeb 2010 gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli o fewn y Coleg.

 

Dyddiad Cau: 14:00 ar 29 Hydref 2021