Swyddi

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Cyflog:         £27,929 – £34,308  

Lleoliad:      Caerdydd neu Gaerfyrddin

Mae hyblygrwydd o ran lleoliad fel rhan o’n dull gweithio hybrid

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Os hoffech drefnu sgwrs anffurfiol am y rôl yna danfonwch e-bost at Dafydd Trystan, Uwch Reolwr Academaidd a Chofrestrydd y Coleg – d.trystan@colegcymraeg.ac.uk.

 

Dymuna’r Coleg benodi Cydlynydd Amrywiaeth, Cydraddoldeb a Gwrth-hiliaeth i  gydlynu gweithrediad strategaeth bum mlynedd er mwyn cynyddu ymwneud pobl o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, a phobl sydd â nodweddion gwarchodedig eraill sydd wedi eu tan gynrychioli ar hyn o bryd, gyda’r Coleg a darpariaeth ôl-orfodol Gymraeg a dwyieithog. Mae'r strategaeth yn un uchelgeisiol ac yn gosod amserlen a thargedau ar gyfer gweld cynnydd dros y blynyddoedd i ddod. 

Bydd gan yr unigolyn brofiad o ymwneud gyda chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y Coleg ar hyn o bryd - yn benodol er enghraifft pobl o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl  - a bydd dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â chroestoriadaeth (intersectionality) yn angenrheidiol. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon ac mae cefnogaeth ar gael yn y Coleg i'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau iaith Gymraeg.

Ar gyfer y swydd hon rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl a phobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig o dan reolau gweithredu cadarnhaol y Ddeddf Gydraddoldeb 2010 gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli o fewn y Coleg.

 

Dyddiad Cau: 14:00 ar 14 Chwefror 2023.

Am fanylion llawn, cliciwch ar y dogfennau isod.

                                               

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyflogwr Cyfle Cyfartal