Blogiau

Blogiau

Penodwyd llysgenhadon yn y maes Addysg Bellach a Phrentisiaethau am y tro cyntaf y llynedd. Dyma gyfle i chi ddysgu mwy am eu rôl, eu bywydau personol a'u diddordebau. 

2020/21

Poppy yn annog eraill i ddilyn llwybr prentisiaeth.

Fel prentis Cymraeg rwyf wedi derbyn nifer o gyfleoedd ac wedi bod yn agored i brofiadau sydd wedi bod o fudd ac wedi fy nghynorthwyo i sicrhau swydd amser llawn gyda fy nghyflogwr (Cyngor Sir Caerfyrddin). Rwyf nawr yn gweithio llawn amser fel cydlynydd digidol ar gyfer gwasanaeth plant a theuluoedd Cyngor Sir Gar.

darllen mwy…

Blog Llysgennad Cymraeg Coleg Gwent, Kate Atwell

Helo! Fy enw i ydy Kate, dwi’n 19 mlwydd oed ac yn byw yn Ne Cymru. Fel rhan o’n lefelau A, dwi’n astudio Bioleg, Cemeg a Seicoleg ar gampws newydd Coleg Gwent yng Nghwmbrân.

darllen mwy…

Fy nghyfnod fel Llysgennad Cymraeg Coleg Gwent

Helo! Fy enw i yw Dan, ac rydw i’n ddysgwr yng Ngholeg Gwent. Dwi’n astudio Cyfrifiadureg, Ffiseg a Seicoleg (lefel A) yng nghampws newydd y coleg yng Nghwmbrân.

darllen mwy…

Fy mlwyddyn i yng Ngholeg Cambria

Fy enw i yw Lewis ac rwy'n astudio cwrs Gofal Plant lefel 3 yng Nglannau Dyfrdwy. Mae elfennau o'r cwrs yn ymdrin â chwarae, dysgu a datblygiad plentyn.

darllen mwy…

Coleg Cambria, Covid a'r Gymraeg

Gyda fy nghyfnod o ddwy flynedd yng Ngholeg Cambria yn dod i ben, rwy’n cael cyfle i edrych yn ôl ar fy mhrofiadau a’r cyfleoedd dwi wedi ei gael.

darllen mwy…

Teithio Cymru - Ynys Môn

Gyda chyfyngiadau teithio o amgylch Cymru yn cael eu codi ddechrau mis Ebrill, manteisiais ar y cyfle i fynd ar daith i Amlwch yn Ynys Môn i ymweld â ffrind o'r Coleg. Byddai'r daith yn mynd â fi trwy Sir Dinbych, ar ymyl lan y môr, dros Bont Menai ac yna ar draws yr Ynys - roeddwn i mor gyffrous i weld tirwedd gwahanol...

darllen mwy…

Sut mae bywydau babanod yn ystod y cyfnod clo?

Helo, fy enw i yw Molly a dwi’n llysgennad addysg bellach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ar hyn o bryd dwi’n astudio Gofal Plant yng Ngholeg y Cymoedd. Mae gen i lawer o frodyr a chwiorydd ac fel yr hynaf o 6 dwi wedi gwylio pob un ohonyn nhw’n tyfu.

darllen mwy…

Cŵn a natur yn helpu iechyd meddwl yn ystod y cyfnod clo!

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae ein bywydau wedi bod yn wahanol, gyda llawer o reolau newydd sydd wedi golygu ein bod yn gorfod aros adref a dysgu o bell...

darllen mwy…

Dod i adnabod Ceris, Llysgennad Prentis

Mae Ceris yn gweithio fel Prentis Peirianneg Sifil Priffyrdd a Bwrdeistrefol i Gyngor Gwynedd. Ewch i ddarllen mwy am ei hanes...

darllen mwy…

Dilynwch eich angerdd

Hiya, Ash ydw i a dwi’n astudio Gofal a Rheolaeth Ceffylau yn Coleg Cambria. Dyma ni, fy mlog cyntaf a dwi am drafod y pwnc dwi’n ei astudio yn y coleg. Rydw i hefyd yn mynd i siarad am sut rydw i'n teimlo ei bod hi'n bwysig dilyn eich angerdd wrth ddewis pa bynciau rydych chi am eu hastudio, gan y bydd hyn yn cael effaith fawr ar eich bywyd bob dydd.

darllen mwy…

Dychwelyd i’r Coleg - Y Normal Newydd!

Ar ôl cyfnod hir o astudio o adre’ rhwng mis Mawrth a Gorffennaf - lle'r oedd fy narlithoedd ar 'Zoom' ac roeddwn yn cwblhau aseiniadau o bell, daeth wythnosau braf y gwyliau Haf. Cyfle i wylio ffilmiau Disney a Netflix, cyfarfod ffrindiau a mynd am dro, a dathlu pen-blwydd ambell i ffrind yn ddeunaw oed yn eu gerddi.

darllen mwy…

2019/20

Cadw'n brysur yn ystod pandemig byd-eang!

Pan oedd mam a dad yn troi yn ddeunaw oed roedd ganddyn nhw ryddid i yrru car, partio gyda ffrindiau a theithio i fwynhau’r Haf. Dwi newydd droi yn ddeunaw ac mae fy mhrofiad i o fod yn oedolyn yn un hollol wahanol. Dwi dal heb basio fy mhrawf gyrru, dwi heb brynu diod mewn tafarn a dwi ddim hyd yn oed wedi gadael fy milltir sgwâr.

darllen mwy…

Newid byd, newid gwaith.

Ers talwm byddwn wedi meddwl taw ystyr ‘zoom’ oedd symud yn gyflym neu dechneg camera ond o fewn 24 awr o weithio o adref mi oeddwn yn hen gyfarwydd â chyfarfodydd Zoom lle bu’n rhaid trafod gyda’m nghydweithwyr hanner y cyflymder y byddwn fel arfer a gorfod aros am 30 eiliad o oedi cyn derbyn ymateb ganddynt...

darllen mwy…

Hinsawdd: Newid systematig ar gyfer dyfodol gwell!

Mae'r rhain yn amseroedd rhyfedd ac mae'r frwydr yn erbyn argyfwng COVID-19 yn flaenoriaeth i lawer ar hyn o bryd. Er hyn, nid COVID-19 yw'r unig argyfwng y mae angen i ni ei daclo, ni allwn anghofio am argyfwng yr hinsawdd.

darllen mwy…

COVID-19 o safbwynt un o'n llysgenhadon Addysg Bellach

Heiya! Sean sy’ ma’ a dwi’n astudio Astudiaethau Ffilm, Cyfryngau, Saesneg (Iaith) a'r Gyfraith yn Coleg Cambria. Dyma ni fy mlog cyntaf, sy’n eithaf difrifol (mae'n ddrwg gen i), ond mae’n bwnc llosg ar hyn o bryd a bydd y blog yn galluogi chi i roi barn ar y mater a chwythu stêm, os liciech chi.

darllen mwy…

Ysgrifennu Creadigol ac Iechyd Meddwl

Yn fy marn i, mae pobl o oedran fi mewn mwy o berygl gydag iechyd meddwl am fod pethau fel mynd i Uni, arholiadau, a straen yn unigryw i bobl ifanc, fel fi. Yn gynharach eleni, dwi wedi mynd trwy bethau erchyll, a dwi heb fod trwy unrhyw beth fel ‘na o blaen, ac roedd yn anodd, iawn.

darllen mwy…