Ysgoloriaeth Chwaraeon

(Prentisiaid yn unig)

Ysgoloriaeth Chwaraeon (Prentisiaid yn unig)

Defnyddio’r Gymraeg ym myd Chwaraeon – Bwrsariaethau i Brentisiaid a Dysgwyr sy’n astudio Chwaraeon

Fis Ionawr 2019 cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. Mae’r pwyslais yn y cynllun ar dargedu pob dysgwr a sicrhau fod y defnydd ehangaf posib yn cael ei wneud o sgiliau Cymraeg dysgwyr.

Un maes sydd wedi ei adnabod sydd â galw clir am sgiliau dwyieithog yw maes chwaraeon.

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu bwrsariaethau gwerth £250 i brentisiaid a dysgwyr colegau addysg bellach sy’n astudio chwaraeon i gychwyn ym mis Ionawr 2020. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu cyn diwedd 2021.

Bydd gofyn i’r prentis neu ddysgwr lenwi ffurflen gais ddwyieithog, fer yn manylu ar y defnydd byddant yn ei wneud o’u sgiliau dwyieithog wrth ymgymryd â'u hastudiaethau. Pwysleisir fan hyn taw brwdfrydedd i hybu defnyddio’r Gymraeg (i) yn bersonol ac (ii) yn y gwaith neu ar leoliad sy’n allweddol ac nid o reidrwydd lefel sgiliau ieithyddol y prentis/dysgwyr.

Bydd darparwyr prentisiaeth a cholegau addysg bellach yn gallu enwebu prentisiaid a dysgwyr fesul blwyddyn a chedwir yr hawl i ddyfarnu ond 2 bwrsariaeth fesul sefydliad yn seiliedig ar nifer y ceisiadau a dderbynnir. Anogir darparwyr i roi blaenoriaeth lle y bo hynny’n rhesymol bosib i grwpiau a thangynrychiolir ymysg hyfforddwyr chwaraeon dwyieithog yn benodol unigolion o gefndiroedd difreintiedig a/neu unigolion Du / Lleiafrif Ethnig.

Gofynnir i’r prentis/dysgwr ddarparu un adroddiad byr ar y gwaith maent wedi ei gyflawni yn defnyddio ac yn hybu’r Gymraeg. Bydd yr adroddiad cyntaf 6 mis wedi dyfarnu’r bwrsariaeth. Gall yr adroddiadau fod yn seiliedig ar waith yn E-Porffolio / cyflwyniadau digidol y  prentis neu ddysgwr.

Yn dilyn derbyn enwebiad dilys, telir y bwrsariaeth i'r enwebai ym mis Ionawr.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch ag Adam Jones