Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch

Mae Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch yn mynd o nerth i nerth. Eleni (2020-21) mae dros 240 o staff wedi cofrestru i dderbyn hyfforddiant i wella eu sgiliau Cymraeg trwy gyfres o wersi a gweithgareddau ar-lein.

Trwy nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a chyda chefnogaeth prifysgolion Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mae’r cynllun ar gael am y bedwaredd flwyddyn o’r bron. Mae staff mewn prifysgolion eisoes wedi elwa’n fawr o’r cynllun hwn ac yn parhau i wneud hynny. Bydd staff sy’n cwblhau’r cynllun eleni wedi cyflawni 120 awr o hyfforddiant.

Ym mhob prifysgol mae tiwtoriaid ar gael i hyfforddi staff sy’n dymuno uwchraddio eu sgiliau Cymraeg ar draws ystod o lefelau trwy gyrsiau ar-lein sydd wedi cael eu teilwra ar eu cyfer. Trwy wella sgiliau iaith staff prifysgol anelir at ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg i fyfyrwyr a chyfoethogi eu profiad drwy hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Am ragor o wybodaeth am Gymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch mae croeso ichi gysylltu â Dr Owen Thomas (o.thomas@colegcymraeg.ac.uk), sy’n cydlynu’r cynllun ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.