Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Swyddog Cangen:  Tamsin Davies a Sharon Owen (rhannu swydd)

Mae gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fywyd cyfrwng Cymraeg heb ei ail. Daw ein myfyrwyr o bob rhan o Gymru ac maent yn ymuno ym mhob math o weithgareddau. Yn ganolog i’r bwrlwm y mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac yn gofalu am les myfyrwyr. Mae Cymdeithas y Geltaidd yn cynnig timau rygbi, pêl-droed, hoci a phêl-rwyd ac yn trefnu teithiau rygbi. Mae Aelwyd Pantycelyn yn adnabyddus am ei chôr llwyddiannus, a welir yn cystadlu’n frwd yn Eisteddfod yr Urdd ac yn brwydro am deitl Côr Cymru. Cynigir cyfleoedd hefyd i glocsio, dawnsio gwerin a llefaru, a chyda hynny, ddigon o gymdeithasu! Os yw llenyddiaeth yn mynd â dy fryd, gelli ymuno â Chymdeithas Taliesin neu fod ar dîm golygyddol papur newydd Yr Heriwr.  

Mae gan y Brifysgol neuadd Gymraeg, sef Neuadd Pantycelyn, a cheir blociau penodedig Gymraeg yn rhan o lety newydd sbon ar Fferm Pen-glais.

Mae cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg. Gellid galw i mewn i’n swyddfeydd ar y prif gampws  gydag unrhyw ymholiadau. Mae aelodau’r gangen, yn staff ac yn fyfyrwyr, yn cyfarfod yn rheolaidd mewn pwyllgorau sy’n llywio datblygiadau pellach yn y ddarpariaeth Gymraeg, ac yn cyfarfod hefyd mewn digwyddiadau llai ffurfiol fel cwisiau a gigs.  

O ran yr addysgu, mae gan y gangen ofod dysgu newydd ar y prif gampws, a neilltuir yn arbennig ar gyfer astudiaethau cyfrwng Cymraeg. O Amaeth i Astudiaethau Plentyndod ac o Wleidyddiaeth i Ffiseg, ceir llu o gyfleoedd i ymgymryd ag astudiaethau cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cynigir Prif Ysgoloriaethau’r Coleg ar gyfer dros gant o’n cyrsiau israddedig.

Am fwy o wybodaeth am waith y Gangen cysyllta gyda aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk / @cangenaber

Prifysgol Aberystwyth

Ewch i wefan y Gangen Gwefan y Gangen

Barn y Myfyrwyr

"Bu’r ddwy flynedd ddiwethaf yn Aberystwyth yn fythgofiadwy: cwrdd â ffrindiau bore oes yn Neuadd Pantycelyn a chael cyfleodd di-ri gydag UMCA a’r Geltaidd. Ni fyddwn wedi cael profiad Cymreig tebyg mewn unrhyw brifysgol arall. Yn sicr, does unman yn debyg i Aber!"

Hanna Medi Merrigan, Cymraeg Proffesiynol, Prifysgol Aberystwyth