Prifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru

Swyddog Cangen: Catrin Evans

Prifysgol De Cymru yw’r brifysgol fwyaf yng Nghymru gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd. Mae’r lleoliadau unigryw hyn yn golygu bod modd i ti fwynhau popeth sydd gan y rhanbarth i’w gynnig; bywyd a diwylliant y brifddinas, traethau ysblennydd a chefn gwlad hudolus.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn parhau i fynd o nerth i nerth ym Mhrifysgol De Cymru, gyda’r gangen yn gweithio’n ddiwyd i roi cyfle i’r myfyrwyr sy’n aelodau gwrdd a chydweithio.

Mae cangen Prifysgol De Cymru yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn academaidd ar y cyd â’r gymdeithas Gymraeg, y ‘GymGym’. ’Rydym hefyd yn cynnal nifer o weithgareddau ar y cyd â phrifysgolion eraill yr ardal, e.e. cynhaliwyd gig yn ystod Wythnos y Glas ar gyfer aelodau’r Coleg yn ne-ddwyrain Cymru, a oedd yn gyfle gwych i fyfyrwyr Cymraeg y brifddinas ddod at ei gilydd i gymdeithasu.

Trefnir rhaglen o ddigwyddiadau eraill sy’n gysylltiedig â phynciau astudio unigol. Bydd y gangen yn adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau blaenorol gan barhau i gynnig cyfleoedd unigryw i’n myfyrwyr, fel ymweliad myfyrwyr Cynhyrchu’r Cyfryngau â gwobrau BAFTA Cymru, ynghyd â chyfle i fyfyrwyr Gwyddorau Heddlu a Throseddeg holi Comisiynydd Heddlu De Cymru.

Cynhelir cyfarfodydd mwy ffurfiol yn ogystal i drafod datblygiadau academaidd cyfrwng Cymraeg y Brifysgol. Gwelir darpariaeth addysgol cyfrwng Cymraeg Prifysgol De Cymru ym meysydd Addysg, Busnes, Cynhyrchu’r Cyfryngau, Cerddoriaeth, Drama a Gwyddorau’r Heddlu, gyda datblygiadau ar lefel is mewn nifer o bynciau eraill hefyd.

Os byddi’n penderfynu dod i astudio ym Mhrifysgol De Cymru, chwilia am swyddfa Cangen Prifysgol De Cymru o’r Coleg ar gampws Trefforest, neu e-bostia decymru@colegcymraeg.ac.uk. Edrychwn ymlaen at dy groesawu yma a dy gynnwys yng ngweithgaredd y Gangen.

Cysyllta â changen Prifysgol De Cymru am ragor o wybodaeth: decymru@colegcymraeg.ac.uk / @CangenDeCymru

Prifysgol De Cymru

Ewch i wefan y Gangen Gwefan y Gangen

Barn y Myfyrwyr

“Mae’r profiadau rydw i wedi’u cael hyd yn hyn wrth astudio BA Cynhyrchu’r Cyfryngau ym Mhrifysgol De Cymru wedi bod yn anhygoel. Rwy’ wedi cael cyfle i dreulio cyfnod o brofiad gwaith yn stiwdio Boom Plant fel ymchwilydd ar gyfer y sioe blant boblogaidd Cyw, cydweithio a thrafod fy ngwaith gydag unigolion proffesiynol yn y maes, ynghyd â mynd i wobrau BAFTA Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. ’Rydym yn rhan o brif ddigwyddiadau’r cyfryngau yma yn Ne Cymru.”

Angharad Mai Griffiths, Cynhyrchu’r Cyfryngau, Prifysgol De Cymru.