Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Swyddog Cangen:  Daniel Tiplady

Mae cangen Prifysgol Metropolitan Caerdydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn un fywiog a chyfeillgar. O ddigwyddiadau croeso i gigs yn y ddinas, mae’r gangen yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddod i adnabod cyd-Gymry Cymraeg y Met.

Mae swyddfa’r gangen wedi’i lleoli ar gampws Cyncoed mewn lleoliad delfrydol, nid nepell o gyfleusterau chwaraeon anhygoel y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr. Bydd modd i ti felly neidio o’r pwll nofio, neu redeg o Neuadd Athletau Dan Do Cymru, yn syth i’r Undeb am ddiod neu bryd o fwyd iachus.

Mae’r Brifysgol yn cynnig gwasanaethau gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr a graddedigion, gan gynnwys cyfweliadau gyrfaol, cymorth gyda CVs a ffurflenni cais, ynghyd â darlithoedd gyrfaol sy’n trafod chwilio am waith a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae’r gangen yn gweithio’n agos gyda’r ‘GymGym’ (Cymdeithas Gymraeg y Brifysgol) er mwyn trefnu cyfleoedd i fyfyrwyr gael cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg gyda myfyrwyr o bob cwr o Gymru. Un o ddigwyddiadau mawr blynyddol y gangen yw gig yng Nghlwb Ifor Bach, a drefnir ar gyfer aelodau’r Coleg drwy Gymru benbaladr. Gobeithiwn dy weld yno flwyddyn nesaf!

Cysylltwch â changen Prifysgol Metropolitan Caerdydd am ragor o wybodaeth: metcaerdydd@colegcymraeg.ac.uk / @CangenMetCdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Ewch i wefan y Gangen Gwefan y Gangen

Barn y Myfyrwyr

“Dwi wrth fy modd yn astudio chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg a chael bod yn rhan o gangen y Met! Drwy astudio yn y Met, dwi’n dysgu llu o bethau newydd ac yn dod i adnabod llawer iawn o fyfyrwyr eraill o Gymru a thu hwnt. Mae’r gangen yn rhoi’r cyfle i ddod i adnabod myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn ogystal â bod yn rhan o gymuned agos a chyfeillgar. Am fy mod yn astudio fy ngradd chwaraeon bron i gyd yn y Gymraeg, llwyddais i dderbyn un o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg, sef £3000. Mae hyn wedi bod yn help anferth i mi wrth astudio.”

Naomi Davies, Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.