Abbie Heasley

Prifysgol Abertawe: Ieithoedd Modern

Abbie Heasley

Prifysgol Abertawe: Ieithoedd Modern

Dod yn wreiddiol: Glyn Ebwy, Blaenau Gwent

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Gwynllyw

Prifysgol: Abertawe

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Ieithoedd Modern

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rydw i wedi bod yn astudio ieithoedd ers blynyddoedd ac rydw i’n gobeithio gweithio dramor yn y dyfodol.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi cymaint o gyfleoedd wrth astudio’r cwrs a hefyd i safon uwch.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Mae astudio’r cwrs trwy’r Gymraeg yn hynod o fanteisiol i mi. Mae yna grwpiau bach ohonom ni sy’n astudio ieithoedd trwy’r Gymraeg felly mae yna fwy o gyfle i ofyn am help ac i gael esboniad cliriach.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Cyn dechrau fy astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe doedd gen i ddim diddordeb astudio trwy’r Gymraeg gan nad oeddwn i’n gwybod am y cyfleoedd a’r manteision oedd ar gael. Yn fy marn i dydy astudio trwy’r Gymraeg ddim yn cymhlethu’ch astudiaethau o gwbl. Mewn gwirionedd mae’n gallu helpu chi ddatblygu’ch sgiliau’n fwy ac wrth gwrs gwella eich Cymraeg!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Rydw i’n credu bod gen i’r sgiliau a’r cymhelliant i hybu myfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg yn ogystal â phwysleisio’r manteision o astudio trwy’r iaith. Rydw i’n edrych ymlaen at gwrdd â myfyrwyr eraill a hefyd i gymryd rhan yn y digwyddiadau a phrofiadau diddorol trwy gydol y flwyddyn.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Mae’r profiad o fod yn y brifysgol yn wahanol a chyffrous. Mae’r newid o ysgol neu goleg Cymraeg i brifysgol yn gallu bod yn eithaf brawychus ond mae’r teimlad o undod gyda’r myfyrwyr eraill Cymraeg yn atal y sefyllfa yma.

Diddordebau hamdden: Mynd i’r gym, gwrando ar gerddoriaeth,mynd i gigs, mynd i’r sinema a siopa.

Hoff bethau: Noson takeaway gyda ffrindiau yn y brifysgol, amser Nadolig, paned o de ar ôl diwrnod caled o ddarlithoedd!

Cas beth: Ffilmiau ofnus/arswyd, arholiadau a’r losin “Rainbow Drops.”

Hoff Raglen/Ffilm Gymraeg: Wnes i rili joio astudio Tylluan Wen yn yr ysgol gynradd, rhywbeth cwbl wahanol i unrhyw beth dwi wedi weld o’r blaen ac mae gen i lawer o atgofion melys gyda fy ffrindiau yn ei astudio.

Unrhyw beth diddorol amdanoch: Rydw i’n gallu siarad pedair iaith ac yn ceisio dysgu Eidaleg hefyd. Roeddwn i wedi goroesi corwynt Sandy yn Efrog Newydd yn 2012!

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Mae’r profiad o fod yn llysgennad gyda’r Coleg Cymraeg wedi bod yn un bythgofiadwy i mi. Nid yn unig rydw i wedi cael y pleser o annog myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond rydw i hefyd wedi magu’r hyder i siarad Cymraeg yn fwy fy hunan. Cyn y broses hon, roeddwn i’n eithaf swil ac anghyfforddus yn siarad Cymraeg, gan fy mod i’n dod o gefndir Saesneg. Fodd bynnag, mae’r cyfleoedd rwyf wedi eu derbyn i siarad gyda phobl o bob ardal o Gymru wedi gwneud i mi deimlo’n falch fod gen i’r gallu i siarad yr iaith ac roeddwn i eisiau ail-greu’r teimlad gwych hwn i bobl eraill fel fi. Roedd yr Eisteddfod, Maes B a digwyddiadau eraill wedi fy annog i geisio am swydd yn hyrwyddo astudio ieithoedd, rhywbeth na fuaswn i wedi ystyried cyn help y Coleg Cymraeg.