Dylan Nicholas

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Busnes a Rheolaeth

Dylan Nicholas

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Busnes a Rheolaeth

Dod yn wreiddiol: Llangynnwr, Caerfyrddin

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Prifysgol: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Busnes a Rheolaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae busnes yn gwrs eang, gyda nifer o lwybrau gwahanol o fewn y maes a fydd yn fy mharatoi am swydd yn y sector gyhoeddus, breifat neu wirfoddol. Yn ogystal fe wnes i fwynhau astudio busnes fel pwnc Lefel A ac roeddwn yn frwdfrydig i barhau gyda fy astudiaethau busnes ar lefel uwch. 

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Gan fy mod wedi cael fy holl addysg trwy fy mamiaith sef y Gymraeg, roedd dewis astudio trwy'r Gymraeg yn gam naturiol i mi wneud. Mae nifer o fanteision o astudio yn y Gymraeg megis gwell cyfle am swydd gan fod dwy iaith yn rhoi dwywaith y cyfle.

Beth yw'r peth gorau am astudio trwy'r Gymraeg: Mae'n eich paratoi ar gyfer gweithle’r dyfodol gan roi cyfle i weithio yng Nghymru a thu hwnt. Mae hefyd yn ategu gwerth at yr hyn rydym yn ei ddysgu gan y bydd cyfle i mi gyflwyno sgiliau dwyieithog yn y gweithle maes o law.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Yn sicr does dim angen poeni am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n ddilyniant naturiol mewn addysg gan adlewyrchu a datblygu'r sgiliau sydd gennym eisoes.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Gan fy mod wedi derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant, byddwn yn bendant yn annog myfyrwyr i ymgeisio am ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg gan ei fod yn rhoi hyder ac awydd i hyrwyddo’r iaith gan sicrhau bod y Gymraeg yn ganolog wrth astudio ar gyfer y dyfodol.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Fel person ifanc sydd â’r Gymraeg yn ganolog yn fy mywyd roedd yn gam naturiol i mi ymgeisio i fod yn llysgennad. Mae’r Gymraeg wedi rhoi profiadau lu i mi ers fy mhlentyndod, ac rwy’n awyddus iawn bod pob person ifanc yn cael yr un cyfle i ddysgu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Mae’r cwrs yn gyffrous ond mae’r brifysgol yn rhoi cyfle i ni rwydweithio, magu hyder a datblygu sgiliau o fewn y cwrs academaidd a thu hwnt wrth hamddena.

Diddordebau hamdden: Rwy’n chwarae rygbi i dîm ieuenctid Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin ac yn aelod o dîm rygbi GymGym Prifysgol Caerdydd. Rwyf wrth fy modd yn cyfrannu a mwynhau gweithgareddau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Hoff bethau: Cinio dydd Sul Mam pan dwi adre am benwythnos o’r brifysgol.

Cas bethau: Llygod.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Pobol y Cwm.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Rwyf yn un o efeilliaid. 

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Mae’r profiad o fod yn llysgennad wedi bod yn anhygoel! Mae wedi cynnig nifer o gyfleoedd bythgofiadwy ac ehangu fy sgiliau sydd wedi bod yn fuddiol iawn yn y gweithle ac yn y brifysgol. Mae’n edrych yn wych ar y CV ac wrth fod yn llysgennad byddwch chi’n derbyn crys-t y Coleg!