Erin Jones

Prifysgol Bangor: Nyrsio Oedolion

Erin Jones

Prifysgol Bangor: Nyrsio Oedolion

Dod yn wreiddiol: Bontnewydd, ger Caernarfon

Ysgol/Coleg: Ysgol Syr Hugh Owen

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Nyrsio Oedolion

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Hanes teulu ym maes gofal iechyd . Roedd y ddwy Nain yn arfer nyrsio a fy nhad yn barafeddyg ac felly wedi cael fy ysbrydoli wrth dyfu fyny drwy fy mhlentyndod. Mae diddordeb gen i ym myd gofal iechyd, a gofalu am gleifion. Mi es i wirfoddoli i gartref preswyl dros gyfnod yr haf tra roeddwn yn yr ysgol uwchradd, wedyn es i ar brofiad gwaith mewn ysbyty gymunedol, gwirfoddoli i’r ‘RVS - Royal Voluntary Service” yn yr ysbyty lleol gan fwynhau cydweithio gyda staff gofal iechyd, cyfathrebu gyda chleifion a mwynhau helpu cleifion i wella tra’n fregus yn yr ysbyty.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Gan mai Cymraeg yw fy mamiaith, byddaf heb os nac oni bai yn defnyddio’r iaith yn y gweithle mewn lleoliadau clinigol gan fy mod yn byw mewn ardal Gymraeg. Mae canran fawr o’r cleifion sydd yn defnyddio’r gwasanaethau yn siarad y Gymraeg a dwi’n bersonol yn teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad yn fy mamiaith. Mae’n gyfle gwych i beidio a “mynnu dysgu yn fy iaith” a manteisio ar y cyfle i wneud cwrs gradd yn y brifysgol trwy astudio mewn iaith ddealladwy, hawdd, ac mae ansawdd y cymorth a thiwtorialau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn wych.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Mae’n gyfle gwych i fod yn gyfforddus gyda geiriau yr wyf yn eu deall. Mae cymorth staff yr ysgol gwyddorau iechyd a staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn wych. Braint yw cael astudio cwrs Cymraeg a gallu teimlo’n gyfforddus wrth ofyn cwestiwn, holi am broblemau, dewis lleoliadau clinigol a chael mentoriaid Cymraeg. Dwi’n teimlo fy mod yn deall y gwaith yn well ac yn cael bod yn fi fy hun, sydd yn wahanol iawn i beth yr ydwyf wrth siarad Saesneg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Does dim angen poeni o gwbl. Mae darlithoedd, a sleidiau pŵerbwynt ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, mae safle we dysgu ‘Blackboard’ trwy’r Gymraeg, ac mae tiwtorialau, mentoriaid personol, a chymorth i gyd yn ffurfiol yn ogystal ag anffurfiol trwy’r Gymraeg. Mae’n gyfle gwych i beidio â’i thaflu ffwrdd. I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy’r Gymraeg - cerwch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda’r cwrs a chymorth academaidd.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Buaswn yn annog rhywun i ymgeisio am ysgoloriaeth. Mae’n agor drws enfawr nid yn unig yn y brifysgol, ond wrth ymgeisio ar gyfer y byd gwaith. Mae’r ffaith eich bod wedi astudio pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg yn fuddiol iawn yn enwedig yng Nghymru ac mae cymorth ariannol ar gael gan y Coleg Cymraeg. Mae dewis o Brif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant. Yn ffodus iawn, dwi wedi derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant sydd wedi bod yn fuddiol iawn i mi. Dwi’n derbyn cymorth, tiwtorialau a mentora trwy’r Gymraeg yn y brifysgol ac ar leoliad clinigol yn yr ysbyty. Mae’r arian ar gael i helpu myfyrwyr Cymraeg i wneud y gwaith trwy’r Gymraeg a derbyn cymorth trwy’r broses. Cyfle gwych!!!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Gan fy mod wedi derbyn ysgoloriaeth, dwi’n teimlo fy mod yn gallu dweud wrth fyfyrwyr eraill sut dwi’n teimlo. Mae’n gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth i’r rhai sydd ddim yn sicr bod ysgoloriaethau a chymorth Cymraeg ar gael allan yna. Felly mae’n hanfodol bwysig i ni sydd yn llysgenhadon, hybu a cheisio helpu myfyrwyr wneud y dewis cywir.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Cyfarfod ffrindiau newydd a chael bod mewn awyrgylch gartrefol sydd yn Gymraeg. Yn ogystal cael mynd allan ar leoliadau clinigol, gwneud a mwynhau'r gwaith yr wyf eisiau ei wneud yn y dyfodol - nyrsio!

Diddordebau hamdden: Cerdded mynyddoedd, dringo, nofio, sgïo, golffio, Hoci, Piano, a Maes b a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Hoff bethau: Ymarfer corff, cerddoriaeth a chymdeithasu.

Cas bethau: Llygod mawr.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Rownd a Rownd a Y Gwyll.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Wedi bod yn ffodus o fod yn Bencampwraig y Gymraeg (cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol). Mae Prosiect y Pencampwyr yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y Gymraeg mewn gofal iechyd. Mae’n datblygu sgiliau arweinyddiaeth i godi proffil ac effaith y ‘cynnig rhagweithiol’. Mae hefyd yn ymddwyn fel asiant dros newid i hyrwyddo’r Gymraeg a sefydlu gweithlu nyrsio sy’n adlewyrchu anghenion ieithyddol y boblogaeth leol ac yn help i newid ansawdd gofal claf.

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Cefais brofiad gwych a bythgofiadwy wrth weithio fel llysgennad i'r Coleg Cymraeg. Dwi wedi magu hyder, sgiliau gweithio gyda phobl ac yn fwy nag oll y fraint o gael rhannu fy mhrofiadau o astudio yn y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Bu’n braf trosglwyddo’r neges honno i ddarpar fyfyrwyr a sôn am yr holl gyfleoedd dwi wedi eu derbyn wrth astudio drwy'r Gymraeg. Amser gwych!