Haf Everiss

Prifysgol Bangor: Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithaseg

Haf Everiss

Prifysgol Bangor: Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithaseg

Dod yn wreiddiol: Llangernyw

Ysgol/Coleg: Ysgol Dyffryn Conwy

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Troseddeg , Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithaseg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Penderfynais astudio’r pwnc gradd gan ei fod o ddiddordeb i mi, er nad oeddwn wedi astudio rhai o’r agweddau o fewn y pwnc erioed o’r blaen roeddwn eisiau sialens newydd. Mae’n faes amrywiol iawn, sydd yn grêt gan fy mod dal yn ansicr pa yrfa yn union i’w ddilyn yn y dyfodol.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Gan fy mod yn dod o deulu Cymraeg ac wedi derbyn fy addysg trwy’r Gymraeg ar hyd fy mywyd roeddwn eisiau manteisio ar y cyfle i allu astudio fy nghwrs gradd drwy’r Gymraeg. Er ei bod yn amhosib i mi astudio fy ngradd yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg, drwy ymchwilio gydag Ap Chwilotydd y Coleg Cymraeg daeth i'r amlwg fy mod yn gallu astudio hanner fy ngradd trwy’r Gymraeg. Golygai hyn y gallai agor sawl drws i mi ar gyfer y dyfodol, gan fod sawl cwmni yn edrych am siaradwyr Cymraeg. Rwyf hefyd wedi llwyddo i ennill Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Mae’r dosbarthiadau yn dueddol o fod yn llai sy’n golygu fod gennych berthynas well gyda’ch cyd-fyfyrwyr a darlithwyr.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Does dim angen poeni o gwbl, mae pawb yn yr un sefyllfa. Gwnewch y mwyaf o wythnos y glas i fwynhau, ymlacio a chyfarfod cyd-fyfyrwyr, mae’n gyfle gwych i ddechrau dod yn gyfarwydd gyda’r brifysgol a chyfarfod eich darlithwyr.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Byswn, fues i ddigon lwcus i ennill yr Ysgoloriaeth Cymhelliant o £1,500, mae’n gyfle gwych i dderbyn ychydig o arian yn ystod eich tymor yn y Brifysgol. Mae’n broses mor hawdd, yr unig beth sydd angen ei wneud yw ymaelodi gyda’r Coleg Cymraeg, llenwi'r ffurflen gais ag atodi datganiad personol, (un ychydig yn llai na'r un ar eich ffurflen UCAS). 

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Er mwyn defnyddio fy mhrofiadau personol i helpu disgyblion chweched dosbarth sydd yn ceisio dod i benderfyniad ynglŷn â’i hastudiaeth addysg uwch. Gan fy mod ychydig dros flwyddyn mewn i fy ngradd gallaf yn barod bwysleisio pwysigrwydd a’r cyfleoedd gwych sydd ar gael trwy astudio rhan o’i gradd trwy’r Gymraeg.

Beth ‘da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Y gallu i gymdeithasu yn y Gymraeg bob dydd. Mae bod yn aelod o’r Undeb Myfyrwyr Cymraeg yn rhoi cyfle i’r dair flwyddyn gymdeithasu gyda’i gilydd, trwy gymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau megis y tripiau rygbi chwe gwlad, aelodi gyda'r timau chwaraeon a chymdeithasu yn Rhyngol. Mae'n gyfle gwych hefyd i ddod i adnabod myfyrwyr eraill sydd yn astudio mewn prifysgolion yng Nghymru. 

Diddordebau hamdden: Chwarae pêl-rwyd, siopa a gwylio dramâu.

Hoff bethau: Hufen iâ, Topshop a rhaglenni/ffilmiau comedi.

Cas bethau: Pry cop, y twyllwch a ffilmiau Disney.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Y Gwyll.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Dwi methu coginio, (dwi’n byw ar basta a ready meals yn y brifysgol). Dwi’n gwrthod mynd a’r drafnidiaeth gyhoeddus ar ben fy hun rhag ofn i fi fynd ar goll

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Fel llysgennad cefais gyfle i drafod a meithrin ymwybyddiaeth o'r ystod eang o gyrsiau a chyfleoedd sydd ar gael wrth astudio gradd drwy'r Gymraeg gyda darpar fyfyrwyr. Cefais gyfle i ehangu fy CV, magu a datblygu amrywiaeth o sgiliau fydd o fudd wrth fynd ati i chwilio am waith. Mwynheuais y cyfle i gynrychioli'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn nifer o ddigwyddiadau amrywiol - ffeiriau UCAS, eisteddfodau ac ymweliadau ysgolion gan roi'r cyfle i mi ennill arian yn ystod y flwyddyn academaidd.