Kayleigh Jones

Prifysgol Abertawe: Cymraeg a Mathemateg

Kayleigh Jones

Prifysgol Abertawe: Cymraeg a Mathemateg

Dod yn wreiddiol: Ystalyfera, Cwm Tawe

Ysgol/Coleg: Coleg Gŵyr Abertawe

Prifysgol: Prifysgol Abertawe

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Mathemateg a Chymraeg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Roeddwn yn dwli ar Fathemateg a Chymraeg yn yr ysgol a’r coleg, ac ni allwn benderfynu rhwng y ddau. Felly, pan welais fod y cwrs hwn ar gael, roedd y penderfyniad yn un hawdd.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Ar ôl dysgu Cymraeg fel ail iaith, roeddwn eisiau herio fy hunan, a sicrhau fy mod yn defnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd gwahanol, tu fas i’r dosbarth Cymraeg. Hefyd, roeddwn yn ymwybodol o’r ffaith bod astudio yn y Gymraeg yn agor mwy o ddrysau ar ôl y brifysgol.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Rwyf wir yn credu bod astudio rhan o fy nghwrs Mathemateg trwy'r Gymraeg wedi rhoi dealltwriaeth gwell i mi o’r pwnc. Weithiau, rwy’n ffeindio ei fod yn haws deall y pwnc trwy’r Gymraeg. Hefyd hoffwn hyfforddi fel athrawes ar ôl graddio, ac mae astudio trwy’r Gymraeg yn golygu y gallwn weithio’n ddwyieithog ac felly bydd mwy o gyfleoedd gyda fi.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Does dim rhaid poeni o gwbl. Roeddwn yn becso am y ffaith nad oedd fy Iaith yn ddigon da i astudio Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg a’r ffaith fy mod wedi cael fy addysgu yn Saesneg cyn dod i’r brifysgol. Ond yn gynnar yn y flwyddyn gyntaf, dysgais y termau Cymraeg ac yn y blaen, a des i arfer â’r peth, ac rwy’n falch fy mod wedi dewis astudio trwy’r Gymraeg.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Byddwn, yn bendant! Does dim byd i’w golli. Os ydych chi’n llwyddiannus, bydd yr arian, yn amlwg, yn gymorth i chi ond hefyd mae’r ysgoloriaeth yn creu mwy o gyfleoedd i chi fel lleoliadau profiad gwaith ayyb.  

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Ymgeisiais oherwydd fy mod yn meddwl ei fod yn brofiad ardderchog. Hoffwn wneud i bobl yn yr ysgol a'r coleg fod yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt a’u hannog i fanteisio arnynt. Rwy’n edrych ymlaen nawr at gwrdd â phobl wahanol a lledaenu’r neges am waith y Coleg Cymraeg a’r manteision o astudio trwy’r Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Yn amlwg rwy’n mwynhau fy nghwrs. Ond rwy’n credu taw’r profiad o fod yn y brifysgol a chwrdd â llawer o bobl wahanol yw’r pethau rwy’n fwynhau’r fwyaf. Rwyf wedi cwrdd â phobl anhygoel dros y flwyddyn ddiwethaf.

Diddordebau hamdden: Rwy’n mwynhau canu’r piano a’r gitâr, rwy’n hoffi pobi a hefyd yn mwynhau celf a chrefft.

Hoff bethau: Rwy’n dwli ar siocled.

Cas bethau: Corynnod!!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Hedd Wyn, wrth gwrs… byddai unrhyw un sydd wedi astudio Lefel A Cymraeg yn cytuno! Fy hoff raglen yw ‘Y Gwyll.’

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Mae ofn gwyddau ac elyrch arnaf achos pan oeddwn yn fach, rhedodd haid ar fy ôl i a fy nghloi mewn carafán!

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: O ymweld ag ysgolion i sgwrsio gyda phawb yn yr Eisteddfod, dwi wir wedi mwynhau fy mhrofiad fel llysgennad. Dros y flwyddyn, dw i wedi dysgu llawer, magu hyder a datblygu sgiliau siarad cyhoeddus. Roeddwn yn falch iawn o gael y cyfle i rannu fy mhrofiad ac i ddangos i bobl fod astudio drwy'r Gymraeg yn fanteisiol ac yn werth pob ymdrech!