Poppy Evans

Prifysgol Aberystwyth: Y Gyfraith

Poppy Evans

Prifysgol Aberystwyth: Y Gyfraith

Dod yn wreiddiol: Caerfyrddin

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Prifysgol: Aberystwyth

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Y Gyfraith

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rwyf wedi cael diddordeb ym mhynciau dynoliaeth fel Gwleidyddiaeth a Hanes ers erioed ac rwyf yn gobeithio mynd ar ôl gyrfa mewn gwleidyddiaeth neu'r gyfraith felly dwi’n gweld astudio’r gyfraith fel man cychwyn.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Rwyf wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ers ysgol gynradd a dwi'n gweld bod gan fyfyrwyr dwyieithog sgil arbennig i roi ar y CV.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Wrth astudio trwy’r Gymraeg mae gofyn i chi gyfieithu gwahanol destunau a mae hyn yn gyfle arbennig i gwella eich sgiliau cyfieithu. Rydych hefyd yn dod o hyd i nifer o fanteision gyrfaol gan bod cwmnïoedd o hyd yn edrych am unigiolion dwyieithog.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Mae’r Coleg Cymraeg a phrifysgolion yn darparu nifer o ddeunyddiau astudio yn enwedig ar-lein felly mae cymorth wrth law o hyd. Mae darlithoedd Cymraeg yn dueddol o fod ychydig yn llai mewn nifer felly mae cyfle arbennig i gael fwy o gymorth gan y darlithwyr sy’n fanteisiol iawn.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Yn anffodus doeddwn i ddim wedi gwneud cais am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg cyn cychwyn prifysgol ac rwyf dal yn difaru hyn ac yn adnabod myfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaeth a sylwi pa mor ddefnyddiol mae wedi bod i'w cyfnod nhw yn y brifysgol. Fyddai’n annog pawb i beidio cymryd eich sgil yn ganiataol a chymryd mantais o’r cyfle arbennig yma i gael cymorth ychwanegol gan y Coleg Cymraeg.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Fel rhywun nad oedd yn gwerthfawrogi'r Coleg Cymraeg cyn dechrau fy nhaith i brifysgol yr wyf yn cymryd y cyfle hwn i atal eraill rhag gwneud yr un camgymeriad. Ers dechrau'r brifysgol a gweld y manteision o astudio trwy'r coleg hoffwn sicrhau fod pawb yn derbyn y wybodaeth fel y gallant wneud y penderfyniad iawn. Mae'n hawdd, manteisiol mewn nifer o ffyrdd ac yn syml yn gwella sgil sydd gennych yn barod.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: I fod yn gwbl onest rwy'n mwynhau cael y cyfle i ymarfer fy iaith bob dydd. Rwy'n mwynhau aros mewn cymuned Gymraeg a'r manteision yr wyf wedi eu derbyn yn sgil hynny. Rwyf yn mwynhau bod yn agos i gartref a mynd a fy nillad adref bob penwythnos ond mai dewis personol ydy hyn ac ni fyddwn yn annog myfyrwyr i aros yng Nghymru yn unig er mwyn i'ch rhieni barhau i olchi eich dillad!

Diddordebau hamdden: Dwi’n dwli gwylio’r teledu a gwneud dim byd. Wrth astudio’r Gyfraith mae gofyn i fi gadw lan efo materion cyfoes gan ddarllen y papur newyddion a.y.y.b ond yn ffodus dwi’n mwynhau'r pethau yma achos dwi’n berson diflas! Dwi hefyd yn hoff o gymryd mantais o gyrsiau allgyrsiol felly dwi newydd orffen cwrs mewn siarad cyhoeddus ac ar hyn o bryd dwi’n astudio tuag at Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg.

Hoff bethau: Bwyd wrth gwrs, dwi’n dwli ar gaws. Mynd allan efo ffrindiau a chael cwpwl o ddrincs, rygbi ac aros yn y gwely!

Cas bethau: Adolygu! Sgwennu am fi fy hunan fel nawr a dwi ffili delio efo pryfed cop.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Y Gwyll wrth gwrs!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Dwi’n eistedd ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg fel cynrychiolydd myfyrwyr a dwi hefyd yn gynrychiolydd UCM yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth. Dwi’n Llysgennad Prifysgol Aberystwyth ac yn Adran Gyfraith a Throseddol Prifysgol Aberystwyth.