Rebecca Williams

Prifysgol De Cymru: Rheolaeth Busnes

Rebecca Williams

Prifysgol De Cymru: Rheolaeth Busnes

Dod yn wreiddiol: Tonypandy, Rhondda

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Cymer

Prifysgol: Prifysgol De Cymru

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Rheolaeth Busnes

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rydw i wedi bod yn gweithio rhan amser am rai blynyddoedd nawr ac roeddwn i yn awyddus i ddysgu sut i greu busnes llwyddiannus a sut i ysgogi unigolion yn y lle gwaith.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Ar ôl derbyn fy addysg trwy gyfrwng y Gymraeg roedd yn bwysig i mi sicrhau fy mod yn parhau i ddefnyddio fy iaith ar ôl ysgol. Pan glywais fod opsiwn o wneud rhai modiwlau Rheolaeth Busnes trwy'r Gymraeg doedd dim petruster!

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Mae cymaint o bethau da sydd yn dod o astudio trwy'r Gymraeg! Y bobl rydych yn cwrdd, y cyfleoedd a’r darlithoedd i sôn am rai. Mae’r darlithoedd Cymraeg yn llai o ran maint sy'n well gen i o gymharu â’r darlithoedd o 30 neu fwy o bobl. Mae’r darlithwyr mor hyfryd a chefnogol. Cyn i mi ddechrau’r brifysgol doeddwn i ddim yn gwybod am yr holl gyfleoedd oedd yn ar gael trwy astudio gradd yn y Gymraeg. Teithiau, ysgoloriaethau a’r cyfle i fod yn llysgennad. Hefyd os nad ydych yn hollol hyderus gyda’r iaith Gymraeg does dim angen poeni oherwydd mae gennych yr opsiwn i gyflwyno eich aseiniadau yn ddwyieithog, ac os nad ydych yn hyderus gyda'ch gramadeg, fel fi, mae’r darlithwyr yn hael ac yn gefnogol iawn.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Peidiwch â phoeni! Mae cymaint o gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n astudio trwy'r Gymraeg. Roeddwn i yn bryderus cyn astudio trwy'r Gymraeg ond pan ddechreuais y darlithoedd roeddwn i yn siŵr fy mod i wedi gwneud y dewis cywir. Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn gyda myfyrwyr sydd yn ansicr gyda’r iaith ac maen nhw’n fwy na hapus i siarad ‘Wenglish’. Mae modd cyflwyno eich gwaith yn ddwyieithog sydd yn gwneud i nifer o fyfyrwyr deimlo yn well am astudio modiwlau trwy'r Gymraeg. Hefyd mae’n edrych yn wych ar eich CV ac yn eich gwneud chi’n gyflogadwy nid dim ond yng Nghymru ond ar draws y byd.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Wrth gwrs! Derbyniais i'r Ysgoloriaeth Cymhelliant. Pan rydych yn fyfyriwr mae arian yn brin iawn felly mae unrhyw gymorth ariannol yn fonws!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Rydw i’n cofio pan ddaeth llysgennad i gyfweld â ni yn y chweched dosbarth a sut wnaeth hi ysgogi nifer o fyfyrwyr yn fy mlwyddyn i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Roeddwn i yn gwybod wedyn roeddwn i eisiau ysgogi pobl ifanc Cymru i ddefnyddio eu hiaith nhw.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Rydw i yn mwynhau astudio mewn prifysgol yng Nghymru oherwydd y cyfleoedd sydd ar gael, nid dim ond trwy’r iaith ond trwy’r brifysgol fel cwrdd â chyflogwyr a'r cyfleoedd gwirfoddoli. Mae cymaint o bobl gwahanol yn dod i’r brifysgol o wledydd gwahanol, dydych chi ddim yn colli allan trwy beidio â symud i wlad arall. Hefyd arhosais i yn agos i gartref oherwydd roeddwn i eisiau cadw fy swydd rhan amser.

Diddordebau hamdden: Rydw i’n mwynhau cadw’n heini trwy fynd i’r gym a nofio. Hefyd rydw i’n mwynhau cymdeithasu gyda fy ffrindiau.

Hoff bethau: Mynd ar wyliau ac ymlacio.

Cas bethau: Chwaraeon ar y teledu, ar wahân i rygbi wrth gwrs. 

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Rydw i wedi cwrdd â nifer o bobl wahanol yn ystod fy amser fel llysgennad ac wedi mwynhau pob eiliad! O ymweliadau ysgolion i weithio yn yr Eisteddfod, rydw i wedi cael profiadau y byddaf yn eu cofio am byth. Bu’n brofiad wnaeth fy ngalluogi i ddatblygu sgiliau a chael llawer o hwyl!