Sara Stockwell

Prifysgol Bangor: Cemeg

Sara Stockwell

Prifysgol Bangor: Cemeg

Enw: Sara Menai Stockwell

Dod yn wreiddiol: Y Felinheli, ger Bangor

Ysgol: Ysgol Tryfan

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Cwrs: Cemeg

Blwyddyn: 2

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Penderfynais astudio Cemeg gan fod gen i ddiddordeb mawr iawn yn y pwnc cyffrous yma. Mae darganfyddiadau newydd trwy’r adeg ym myd gwyddoniaeth sy’n gwneud Cemeg yn bwnc modern a phwysig i’r dyfodol. Mae Cemeg yn bwnc heriol ond yn ddiddorol iawn. Dewisais Brifysgol Bangor i astudio Cemeg gan mai Bangor yw’r unig Brifysgol sydd yn cynnig Cemeg yn rhannol trwy’r Gymraeg ac roedd hyn yn bwysig iawn i mi.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Wedi i mi gwblhau TGAU a Lefel A yn Gymraeg roedd astudio trwy'r Gymraeg yn y brifysgol yn gam naturiol i’w gymryd. Mae gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn golygu fy mod yn gallu astudio rhan o fy nghwrs yn y Gymraeg sydd yn fy ngalluogi i barhau i astudio yn fy iaith gyntaf. Mae hyn yn holl bwysig i mi gan fy mod yn bwriadu dysgu Cemeg mewn ysgol Gymraeg yn y dyfodol.

Beth yw’r peth gorau am astudio trwy’r Gymraeg: Y peth gorau am astudio fy nghwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg yw cael gweithio yn ddwyieithog. Mae hyn yn fy mharatoi i fywyd gwaith ar ôl cwblhau fy ngradd gan fod cymaint o swyddi yn disgwyl i chi weithio yn ddwyieithog yn Nghymru. Mae astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg yn golygu fy mod wedi arfer defnyddio termau gwyddonol Cymraeg a Saesneg. Mae llawer o help ar gael gan y darlithwyr Cymraeg ac maent yn fy adnabod yn well am y rheswm yma. Yn bersonol i mi, mae astudio trwy'r Gymraeg yn haws ac rwy’n teimlo’n fwy cyfforddus yn siarad gyda darlithwyr am fy ngwaith trwy gyfrwng y Gymraeg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio drwy’r Gymraeg: Mi fyswn i yn dweud wrth unrhyw un sy’n pryderu am astudio trwy’r Gymraeg i beidio poeni o gwbl. Cyn i mi ddod i’r brifysgol roeddwn yn poeni fy mod am weld hi’n anodd gwneud rhai modiwlau yn Gymraeg gan fod y darlithoedd i gyd am fod yn Saesneg, ond dydy hyn heb fod yn broblem o gwbl. Os rwy’n cael trafferth cyfieithu mae'r darlithwyr Cymraeg bob tro yn barod i fy helpu ac mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhoi llawer o gymorth hefyd.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Mi fyswn i yn bendant yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg. Mae astudio trwy'r Gymraeg yn y brifysgol yn gyfle gwerthfawr iawn ac nid yw pawb mor ffodus â ni fel y Cymry i allu astudio pwnc gradd yn eu hiaith gyntaf. Mae’r arian o fudd ond yn bwysicach na hynny mae astudio yn ddwyieithog yn agor cymaint o ddrysau i’r dyfodol ac yn beth gwych i roi ar y CV. Does dim byd i’w golli trwy ymgeisio ac nid yw’n cymryd hir.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn llysgennad gan fy mod yn credu bod y gwaith mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ei wneud er mwyn galluogi pobl i astudio trwy'r Gymraeg yn y brifysgol y bwysig iawn. Rwyf eisiau cyfrannu at y gwaith pwysig yma ac annog eraill i astudio trwy'r Gymraeg yn y brifysgol hefyd. Rwy’n edrych ymlaen at gael siarad gyda disgyblion ysgol am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt oherwydd efallai nad yw rhai yn ymwybodol ei bod hi’n bosib gwneud hyn.

Beth rydych chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Rwy’n mwynhau'r bywyd cymdeithasol fwyaf. Rwy’n byw yn Neuadd JMJ sef neuadd breswyl i fyfyrwyr Cymraeg sy’n brofiad gwych. Mae byw gyda phobl Cymraeg yn fy ngalluogi i wneud ffrindiau ychwanegol sydd ddim ar fy nghwrs ac mae hefyd yn golygu fy mod yn gallu siarad Cymraeg yn ddyddiol gyda fy ffrindiau. Mae bywyd cymdeithasol JMJ yn wych gan fod pawb yn rhan o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor felly mae pawb yn adnabod ei gilydd gan ein bod yn mynd allan efo ein gilydd fel grŵp mawr o fyfyrwyr Cymraeg bob tro. Rwy’n falch fy mod wedi mynd i Brifysgol Bangor gan nad ydw i'n rhy bell o adra ond yn ddigon pell i allu cael bywyd myfyrwraig.

Diddordebau hamdden: Rwy’n mwynhau pobi pob math o fwydydd yn fy amser hamdden . Rwyf hefyd yn mwynhau cerdded yn yr awyr agored.

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Rwy’n mwynhau rhaglen Y Gwyll ar S4C.

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Mae bod yn llysgennad gyda’r Coleg Cymraeg wedi bod yn wych! Rwyf wedi cael cymaint o gyfleoedd sydd wedi fy mharatoi ac sydd am fy helpu i gael swydd yn y dyfodol. Cynorthwyo ar y stondin yn Eisteddfod yr Urdd a chael ymweld ag ysgolion yw’r prif bethau rwyf wedi eu mwynhau. Mae cael cyfarfod cymaint o bobl ifanc sy’n awyddus i barhau gyda’u hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol wedi bod yn braf. Mae bod yn llysgennad wedi galluogi mi i ddatblygu fy hyder. Cyn hyn, fyswn i ddim wedi mentro siarad o flaen grŵp o bobl heb sôn am neuadd lawn ohonynt! Mae’r cyfleoedd dwi wedi eu cael gan y Coleg Cymraeg a'r cymorth maent wedi’i roi i mi er mwyn siarad o flaen cynulleidfa yn golygu nad oes gen i ofn siarad yn gyhoeddus mwyach.