Ariannell Haf Parry

Prifysgol De Cymru: Cynhyrchu'r Cyfryngau

Ariannell Haf Parry

Prifysgol De Cymru: Cynhyrchu'r Cyfryngau

Enw llawn: Ariannell Haf Parry

Dod yn wreiddiol: Gwalchmai, Sir Fôn

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Coleg Menai, Llangefni

Prifysgol: Prifysgol De Cymru

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Cynhyrchu’r Cyfryngau

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Mae gen i ddiddordeb yn y maes yma ers blynyddoedd. Bum yn cymryd rhan fel actores ychwanegol ar `Rownd a Rownd ‘ sawl tro, a gweithio gyda chriw BBC` It’s My Shout’ ddwywaith.  Roedd gwylio ymroddiad y tîm Cynhyrchu, criw camera a sain yn help i mi benderfynu mai yn y diwydiant yma roeddwn am ddilyn fy ngyrfa. Ar ôl cwblhau cwrs BTEC yn y pwnc roedd yn gam naturiol i astudio'n ehangach ar lefel gradd.

Pam dewis astudio yn Gymraeg?

Mae bod yn ddwyieithog yn siŵr o roi mantais aruthrol i chwilio am waith yng Nghymru a bydd cael dangos i ddarpar gyflogwyr fy mod wedi astudio rhai modiwlau drwy’r Gymraeg yn siŵr o gryfhau fy nghyfle am swydd. Rwyf yn llawer mwy cyfforddus yn astudio’r pwnc yn Gymraeg gan fod y Gymraeg yn iaith gyntaf i mi. Fe fydd proffil a statws yr iaith yn codi wrth gynnig mwy o gyrsiau drwy’r Gymraeg yn ein Prifysgolion.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae’r dosbarthiadau yn llai, felly rydym fel criw yn ffrindiau da.  Mae’n hawdd trafod a siarad gyda’r darlithwyr. Mae'r rhan fwyaf o’r darlithwyr yn gweithio yn y diwydiant ac felly yn cynnig y wybodaeth ac arweiniad am yr hyn sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Roeddwn yn poeni na fyddai digon o adnoddau a gwaith ymchwil ar y pwnc, ond i'r gwrthwyneb, mae 'na ddigonedd! Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn yn paratoi a chefnogi, ac wrth gwrs mae’r adnoddau sy cael eu cynnig ar lein gan y Coleg Cymraeg yn wych, ac yn parhau i dyfu.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Yn bendant, mae derbyn ysgoloriaeth yn fraint a chyfrifoldeb, ac mae’n agor drws i gyfleoedd eraill. Hefyd bydd cyfle i gael Tystysgrif Sgiliau Iaith. Er fod gennyf ddyslecsia `rwyf wedi  llwyddo i gyrraedd y Brifysgol a wedi derbyn Ysgoloriaeth felly rhaid mentro a trio bob ffordd i wella .Ewch amdani, mae’n gyfle rhy dda i'w golli!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Sylweddolaf fod y Coleg Cymraeg yn parhau i ddatblygu ac mae cael y cyfle i drosglwyddo'r hyn mae’n ei gynrychioli i ieuenctid Cymru yn gyffrous ac yn gyfrifoldeb mawr. Edrychaf ymlaen i ddysgu sgiliau newydd, teithio a chyfarfod pobol newydd.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Wrth fy modd cael addysg yn fy iaith gyntaf, cael cymdeithasu yn y Gymraeg e.e. ymuno â’r Gymdeithas Gymraeg ac Aelwyd y Waun Ddyfal

Diddordebau hamdden?

Mynd i’r Gampfa,dringo,cerdded,tynnu lluniau, beicio,Steddfota, Clwb Ffermwyr Ifanc, Mynd i’r theatr,bod ar wefannau cymdeithasol.

Hoff bethau?

Bod yng nghwmni  teulu a ffrindiau, cinio Dydd Sul,mynd i lan y môr, siopa am ddillad, ac wrth gwrs y Sioe Frenhinol.

Cas bethau?

Adar, mathemateg, hel defaid yn y glaw

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Rownd a Rownd, Pobol y Cwm ac wrth gwrs C'mon Midffild

Unrhyw wybodaeth ddiddordol arall amdanoch?

Wedi eistedd TGAU Mathemateg pentwr o weithiau cyn ei basio! Am y 3 wythnos gyntaf yng Nghaerdydd fy ffrind gorau oedd `google maps’, er hyn hoffwn drafeilio’r byd ryw dro.