Carys Mair Jones

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth

Carys Mair Jones

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth

Enw llawn: Carys Mair Jones

Dod yn wreiddiol: Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Pedr

Prifysgol: Aberystwyth

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Daearyddiaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Rwyf wrth fy modd yn teithio’r byd a chwrdd â phobl newydd o gefndiroedd newydd, felly pa gwrs sy’n  well na Daearyddiaeth er mwyn fy ngalluogi i deithio’r byd wrth astudio? Gwnaeth fy nhaith i Batagonia yn Hydref 2014 gadarnhau fy mrwdfrydedd yn y maes hwn, a phan welais fod Aber yn cynnig y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, ni wnes i feddwl ddwywaith am y penderfyniad!

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Cymraeg yw fy mamiaith ac mae’n rhan bwysig iawn o fywyd bob dydd, felly roedd cael astudio fy mhwnc gradd drwy’r Gymraeg yn angenrheidiol. Cymraeg oedd yr iaith roeddwn yn ei defnyddio bob dydd yn yr ysgol, felly roeddwn yn hyderus i barhau a fy addysg drwy’r Gymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Dim cyfieithu! Dw i’n ofnadwy yn cyfieithu a byddai hyn yn mynd â llawer o amser ychwanegol. Ond hefyd, mae’r niferoedd sydd yn y darlithoedd Cymraeg yn llawer is o gymharu â’r rhai Saesneg sydd â thua 100 o fyfyrwyr. Mae hyn yn golygu eich bod yn dod i adnabod eich darlithwyr a phe bai unrhyw broblem o gwbl yn codi, un ai gyda’r gwaith neu gyda’r iaith, mae nhw bob tro ar gael i’ch helpu!

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg?

Does dim byd i boeni amdano! Mae yna ystod eang o gyfleusterau a chymorth gyda’r Coleg Cymraeg i’ch cefnogi ar hyd y daith. Bydd astudio drwy’r Gymraeg yn codi eich hyder wrth ddefnyddio’r iaith ac yn ychwanegu sgiliau newydd i’ch CV.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Yn bendant! Pam lai? Beth sydd gennych i’w golli? Cael arian i astudio yn eich iaith naturiol … yn sicr ewch amdani! Mae’r arian wrth y Coleg wedi bod yn help enfawr i brynu deunyddiau (a chwpl o ddrincs!) ond nid dyna’r unig beth. Mae’r coleg yn darparu cymaint o gymorth i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith allu astudio yn y Gymraeg. Wrth dderbyn ysgoloriaeth, byddwch yn cael cyfle i ymgeisio am y dystysgrif sgiliau iaith a fydd yn profi eich sgiliau iaith wrth i chi ymgeisio am swyddi wedi i’ch cyfnod byr yn y brifysgol ddod i ben! (Mae amser yn hedfan yn y brifysgol, felly gwnewch y gorau o bob cyfle a ddaw!)

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Ymgeisiais i fod yn llysgennad er mwyn dangos fy ngwerthfawrogiad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Heb y sefydliad hwn, ni fuaswn wedi medru astudio fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r arian yn gymorth mawr wrth dalu am ddeunyddiau dysgu.Rwy’n edrych ymlaen at fod yn llysgennad er mwyn hyrwyddo gwaith y coleg, i annog eraill i ymgeisio am yr ysgoloriaethau ac i fanteisio ar bob cyfle a ddaw!

Un peth a ddysgais yn ifanc oedd ‘Paid â byth dweud na wrth ddim, yn y pendraw fyddi di’n falch dy fod wedi ei wneud’. Gobeithiaf hefyd y bydd darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol yn dod yn fwy ymwybodol o waith y coleg, ac yn manteisio ar y cyfleoedd fel rydym ni wedi gwneud! Hyderaf y bydd y Coleg yn parhau i ddatblygu’n flynyddol, gan ei fod yn rhan allweddol o addysg uwch yng Nghymru.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Mae’r ymdeimlad o gymuned yn gryf yma yn Aber a does dim byd yn ormod o drafferth i’r darlithwyr cyfrwng Cymraeg (sy’n fwy fel cyfeillion na darlithwyr!). Yn ogystal â hyn, mae’r gystadleuaeth am swyddi yn cynyddu’n flynyddol, felly teimlaf fod astudio drwy’r Gymraeg yn rhoi rhywbeth ychwanegol i mi.

Diddordebau hamdden?

Clwb Ffermwyr Ifanc, nofio a chymdeithasu!

Hoff bethau?

Teithio, fy ngwely a bwyd wrth sgwrs!

Cas bethau?

Adar, tywyllwch, a gwartheg!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

wwww, yn bendant Y Gwyll! Pwy feddyliai fod Aber a Cheredigion yn gallu codi gymaint o ofn arnaf!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Dw i’n lletchwith ofnadwy ar adegau! Mae ‘disaster’ a fy enw yn cael eu defnyddio yn yr un frawddeg yn ddyddiol!