Chelsea Fuge

Prifysgol Metropolaidd Caerdydd: Astudiaethau Addysg Gynradd

Chelsea Fuge

Prifysgol Metropolaidd Caerdydd: Astudiaethau Addysg Gynradd

Enw llawn: Chelsea Fuge

Dod yn wreiddiol: Y Gelli, Rhondda.

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Cymer Rhondda.

Prifysgol: Prifysgol Metropolaidd Caerdydd.

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Astudiaethau Addysg Gynradd.

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Dewisais y pwnc gradd hwn am fod diddordeb mawr gennyf mewn addysg a’i hanes a’r cwricwlwm. Rydw i'n berson creadigol iawn ac roedd y cwrs hwn yn cynnwys sawl elfen greadigol gan gynnwys llenyddiaeth, cerddoriaeth a thechnoleg o fewn addysg gynradd. Hoffwn fod yn athrawes gynradd yn y dyfodol agos ac felly'r cwrs hwn oedd yn gweddu orau i’m personoliaeth a’r yrfa yr hoffwn ei dilyn.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Rwy’n dewis astudio drwy’r Gymraeg gan fy mod i wedi derbyn fy addysg drwy’r Gymraeg ers pan oeddwn yn dair oed. Rwy'n teimlo'n fwy hyderus yn dysgu ac yn cyfathrebu drwy gyfrwng yr iaith. Hoffwn addysgu drwy’r Gymraeg yn y dyfodol felly mae’n ddefnyddiol iawn i gael y cyfle i astudio’r cwrs Addysg Gynradd drwy’r Gymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy'r Gymraeg?

Un o’r pethau gorau am astudio drwy’r Gymraeg yw’r berthynas glòs yr ydych yn ei chael â’ch tiwtoriaid. Mae’r grwpiau Cymraeg fel arfer yn llai ac felly mae’r sesiynau’n fwy personol ac fe gewch chi fwy o sylw. Mae’r tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn sicrhau eich bod chi’n teimlo’n hyderus wrth gyflawni gwaith drwy’r Gymraeg ac os na, yn rhoi’r cyfle i’w gyflawni yn y Saesneg. Hefyd mae fy nhiwtor yn cynnig ‘Clinig Iaith’ yn wythnosol, lle rydym yn cael y cyfle i ofyn cwestiynau, chwarae Scrabble Cymraeg, neu gael sgwrs anffurfiol.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Does dim rhaid poeni o gwbl. Mae’r tiwtoriaid Cymraeg yn hollol gefnogol ac wastad yn sicrhau eich bod chi’n teimlo’n hyderus ac yn hapus wrth gwblhau eich gwaith drwy’r Gymraeg.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Ymgeisiais i fod yn llysgennad er mwyn hyrwyddo astudio drwy’r Gymraeg mewn Addysg Uwch, ac i sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i gael y cyfle i fwynhau dysgu drwy’r Gymraeg. Hoffwn ddangos y manteision o astudio drwy’r Gymraeg a sut y bydd hynny o fudd i fyfyrwyr ar ôl iddynt raddio. Rydw i’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Coleg Cymraeg a hyrwyddo’r Gymraeg mewn ysgolion, ffeiriau UCAS a’r Eisteddfod.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Rydw i’n mwynhau'r annibyniaeth o fod yn y brifysgol. Mae’n eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau newydd ac mae’n eich herio. Hefyd, mae’r gymdeithas Gymraeg yn hwyl; maen nhw’n cynnal digwyddiadau yn aml ac yn rhoi’r cyfle i bawb ddod i adnabod ei gilydd.

Diddordebau hamdden?

Yn ystod fy amser hamdden rydw i’n mwynhau cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau, ymweld â llefydd newydd/diddorol a siopa ar y we.

Hoff bethau?

Coffi starbucks, Ffilmiau Disney, Canu a’r Nadolig.

Cas bethau?

Dihuno yn gynnar, glanhau'r car, a thraffig Caerdydd!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Rydw i’n mwynhau gwylio Jonathan adeg rygbi.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Rydw i’n canu trwy’r dydd a phob dydd.