Gwenllïan Mair Jones

Prifysgol Caerdydd: Y Gyfraith

Gwenllïan Mair Jones

Prifysgol Caerdydd: Y Gyfraith

Enw llawn: Gwenllian Mair Jones

Dod yn wreiddiol: Llanelli

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun y Strade

Prifysgol: Prifysgol Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Y Gyfraith

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Mae astudio'r Gyfraith yn arfogi myfyrwyr gydag amrywiaeth o sgiliau sy'n drosglwyddadwy iawn i nifer o ddiwydiannau a sectorau eraill yn y byd gwaith; sgiliau megis ymchwilio, dadansoddi'n feirniadol, cyflwyno ac ysgrifennu. Yn ogystal, mae gan gyflogwyr barch mawr tuag at raddedigion y Gyfraith.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Rwy’n falch iawn o’r iaith, a chan fy mod wedi derbyn fy addysg drwy’r Gymraeg hyd at nawr roedd yn gam naturiol i mi astudio'r pwnc gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gallu cael mynediad at bwnc drwy gyfrwng dwy iaith yn gwneud y dysgu’n haws. Hoffwn barhau i fyw yng Nghymru yn y dyfodol a dylai’r gallu i weithio yn y Gymraeg fod yn fanteisiol.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae trawsieithu’n hwyluso astudiaeth fanylach o'r modiwlau. Gan amlaf rwy’n cryfhau fy nealltwriaeth o elfennau o’r gwaith a gyflwynir yn y darlithoedd Saesneg wrth eu trafod yn y seminarau a thiwtorialau Cymraeg. Wrth drosi o un iaith i’r llall byddaf yn prosesu’r wybodaeth yn fwy trwyadl. Mae deall y pwnc yn drwyadl mewn dwy iaith yn gymorth adolygu buddiol iawn hefyd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg?

Nid oes eisiau poeni o gwbl! Cyn i mi fynd i’r brifysgol roedd gen i rai pryderon ynghylch ymdopi â fy narlithoedd yn y Saesneg cyn mynd ati i gyfieithu'r gwaith ar gyfer tiwtorialau a seminarau Cymraeg. Ers i mi ddechrau'r cwrs darganfyddais fod y trawsieithu'n fantais yn hytrach na rhwystr wrth astudio gan ei fod yn sicrhau bod gen i ddealltwriaeth fanylach o’r gwaith. Mae'r darlithwyr o hyd yn barod i estyn cymorth ynghylch termau newydd a chymhleth ac mae yna ddigonedd o adnoddau ar gael i helpu. Yn ychwanegol mae'n gyfle gwych i wella'ch Cymraeg a magu hyder wrth ei defnyddio'n ddyddiol.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Heb amheuaeth, byddwn i'n annog pobl eraill i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth. Roeddwn i’n ddigon ffodus i dderbyn y Brif Ysgoloriaeth sy'n golygu fy mod i’n derbyn £1,000 y flwyddyn dros fy nghwrs tair blynedd. Mae hyn o fudd mawr o ystyried costau adnoddau dysgu ynghyd â chostau byw a chymdeithasu myfyrwyr. Yn bwysicach na hynny mae astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfle gwerthfawr iawn gan nad yw pawb mor ffodus â ni o allu astudio’u pwnc gradd yn eu hiaith gyntaf. Yn ogystal, mae astudio'n ddwyieithog o fantais fawr wrth ystyried cyflogaeth. Felly peidiwch ag oedi cyn ymgeisio!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Ymgeisiais i fod y llysgennad gan fy mod eisoes wedi elwa’n fawr oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac felly'n awyddus i rannu fy mhrofiadau â myfyrwyr eraill. Mae'r rôl yn cynnig llawer o gyfleoedd i’w hychwanegu at fy mhrofiadau a’m sgiliau. Mae'r fraint o gynrychioli'r Coleg fel Llysgennad yn fy ngalluogi i fagu hunanhyder, gwella fy sgiliau cyfathrebu a fy sgiliau cyflwyno. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at yr Eisteddfodau ac ymweliadau â Chweched Dosbarth ysgolion gwahanol er mwyn pwysleisio'r holl fanteision sydd o astudio gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)?

Yr hyn dwi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol ydy'r gymdeithas Gymraeg glòs sy’n bodoli yma yng Nghaerdydd. Mae'r digwyddiadau cymdeithasol a drefnir gan y Gym Gym yn llawn sbri. Rwyf wedi ymaelodi gydag Aelwyd y Waun Ddyfal hefyd. Mae’r gymdeithas deuluol sydd yma wedi caniatáu i mi ymgartrefu’n dda yn y ddinas.

Diddordebau hamdden?

Actio, canu a mynd i’r Theatr/Sinema

Hoff bethau:?

Teithio, gwyliau cerddorol (e.e. Maes B), ffasiwn a Terry’s Chocolate Orange!

Cas bethau?

Cloc larwm boreol, chwyrnu ac unrhyw beth arall sy’n amharu ar fy nghwsg!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Caryl

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Mae gen i wallt cyrliog afreolus!